සිංහල தமிழ் English
Medium_hettiarachchi-8c1d9cf0d64c4250d0e1aeb53839f049

விஜேபால ஹெட்டிஆரச்சி

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, காலி மாவட்டம்

0777424437 / 912233477

சுருக்கம்

#15

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

255

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
273-13 (2019-08-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 34
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71
273-3 (2019-07-25) Petitions
Page 6
273-3 (2019-07-25) Petitions
Page 6
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 123
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-06-09
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Richmond College, Galle
Undergraduate: Diploma in Journalism
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0777424437 / 912233477
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.