සිංහල தமிழ் English
Medium_vijithamuni-ac8fba06b16fdb50c06fc09d8d26b211

விஜித் விஜயமுணி ஸொயிஸா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0573587909 / 0552265472 / 0777281862

சுருக்கம்

#92

மொத்த தரவரிசை

#22

கட்சி தரவரிசை

97

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-7 (2019-09-19) Point of Order - Other
Page 30
274-7 (2019-09-19) Point of Order - Other
Page 30
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 14
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
269-2 (2019-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
268-7 (2019-02-22) Oral Contribution Page 56
268-1 (2019-02-05) Oral Contribution Page 83

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1958-11-01
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Son: Udara Wijithamuni Zoysa, Uva Provincial Council, Sumith Wijayamuni Zoya, Western Provincial Council
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0573587909 / 0552265472 / 0777281862
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.