සිංහල தமிழ் English
Health

சுகாதாரம்

SUMMARY

343

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

104

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

சுகாதாரம் includes below mentioned.

Services
சுகாதார சேவைகள்
Diseases
நோய்கள்
Medicine
மருந்து
Medicine
பாரம்பரிய மருந்து

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
282-13 (2021-04-21) Question by Private Notice – Response Page 26
282-13 (2021-04-21) Question by Private Notice Page 25
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 20
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 20
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 20
282-13 (2021-04-21) Written Question Page 19
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.