සිංහල தமிழ் English

முன்னேற்றம்:

19%
81.0%

பட்ஜட் - 2021 இல்

தரவு புதுப்பிக்கப்படவில்லை

 • தேசிய வனப் பிரதேசத்தை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள்

  "நகர்ப்புறங்களிலும் அரை நகர்ப் புறங்களிலும் பூங்காக்களை நிறுவுவதன் மூலமும், நகர்ப்புற தாவரங்களை வளர்ப்பதன் மூலமும், அதிவேகப் பாதைகளின் இரு மருங்கிலும் மரங்களை வரிசையாக நாட்டுவதன் மூலமும், தொழில் நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ள இடங்களிலும் மரங்களை நடுவதன் மூலமும் தேசிய வனப் பகுதியை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "வனப் பரப்பினை 15,000 ஏக்கராக விரிவுபடுத்தும் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்படி பாதையின் இரு மருங்கிலும், பாடசாலைகள், அரசாங்க மற்றும்." [பக்கம் 40]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • "நில அகழ்வின் விளைவாக ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் "

  "அகழ்ந்து மணலைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய ஆறுகள் மற்றும் நிலப் பிதேசங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் போன்றவற்றின் மூலம் சட்டவிரோதமானதும் ஒழுங்கற்றதுமான நில அகழ்வின் விளைவாக ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "எனவே, பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாதுகாப்புத் தேவைகளுக்கு இணங்க ஒரு நிறுவப்பட்ட பொறிமுறைக்கு அமைவாக, கழிவுநீரை ஒழுங்கற்ற முறையில் அகற்றுவதைத் தடுத்தல் மற்றும் மணல் சுரங்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் போன்ற அடையாளம் காணப்பட்ட முன்னுரிமை நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக ரூபா 200 மில்லியனை ஒதுக்குவதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 37] "எனவே சனாதிபதி விசேட செயலணி வீடமைப்பு, விதிகள், நீர்ப்பாசனம், நீர் வழங்கள் போன்ற கருத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மூலப்பொருட்களின் மதிப்பீட்டைத் தயாரித்துள்ளது. அதன் பிரகாரம், சுற்றாடலுக்கு சேதம் ஏற்படாத இடங்களிலிருந்து கிரனைட், மணல், மண் போன்ற மூலப்பொருளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை விசேட ஒழுங்குகளை செய்துள்ளது. அடையாளம் காணப்பட்ட அனைத்து அகழ்வாராய்ச்சி நிலையங்களும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு குறுத்தொதுக்கப்படும், மேலும் அவை ஒரு இடைத்தரகர் இல்லாமல் நிர்மாணக் கைத்தொழில் மக்களுக்கு அந்த மூலப்பொருட்களை வழங்கும்." [பக்கம் 31]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • அரச வியாபார நிறுவனங்கள் தனியார் மயமாக்கப்படமாட்டாது

  "அரச வியாபார நிறுவனங்கள் எதுவும் தனியார் மயமாக்கப்படமாட்டாது"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் அரச துறையினைவிட தனியார் துறை முன்னணியில் திகழ்கின்றது. இதற்கு மாற்று வழிமுறையாக அரச தொழில் முயற்சிகளை தனியார் மயப்படுத்த முடியாது. பதிலாக அவசியமான அரச துறை தலையீடுகளுடன் தனியார் துறை போன்று அரச தொழில் முயற்சிகளுக்குத் தேவையான முகாமைத்துவ சுதந்திரத்தினை வழங்குவதன் மூலம் சந்தை போட்டித் தன்மை அதேபோன்று நுகர்வோர் சேம நலன் என்பவற்றினை அதிகரிக்க முடியுமென்பது தெளிவாகும். எனவே, பல்வேறு துறைகளில் அரச தொழில் முயற்சிகளின் வர்த்தக சுயாதீனத்தினை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அவசியமான அரச சுயாதிக்கத்தினை வழங்குவதற்கான ஒழுங்குறுத்துகை திட்டமொன்றினை முன்வைப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 35]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • சசுன் உதாவ திட்டம்

  "தூர இடங்களில் உள்ள வழிபாட்டுத் தளங்களுக்குக்குச் செல்வதற்கான பாதைகள், மின்சாரம், நீர் வசதிகள், சுகாதார வசதிகள் போன்ற அனைத்து உள்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் மேம்படுத்தும் வகையில் சசுன் உதாவ” தேசிய திட்டம் நிறுவப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "தொல்பொருள் மற்றும் கலாசார நிலையத்தின் புனர் நிர்மாண நடவடிக்கைகளுக்கும் வரவு செலவுத் திட்டத்தின் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள ஒதுக்கீடுகளுக்கு மேலதிகமாக கஷ்டப்பிரதேசங்களில் அமைந்துள்ள விகாரைகளுக்குத் தேவையான அடிப் டை உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கு ரூபா 50 மில்லியன் மேலதிகமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது." [பக்கம் 19]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதில் செயல்த்திறன்

  "கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதில் செயல்த்திறனைக் கொண்டுவரும் வகையில் கிராம அபிவிருத்தி, சுற்றுலாத்துறை, மலையத் தோட்டங்கள், ஆய்வுத்துறை, கட்டிட நிர்மானப் பணிகள், ஏற்றுமதிகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் அரச நிறுவனங்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு நிறுவனம் நிறுவப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "சுற்றுலாத் துறைக்காக, சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு அதிகார சபை போன்ற 5 நிறுவனங்கள் காணப்படும் அதேவேளை, தெங்குக் கைத்தொழில் துறைக்காக தெங்குப் பயிர்ச்செய்கை மற்றும் இணைந்த கைத்தொழில்கள் அபிவிருத்தி அதிகார சபை போன்ற நிறுவனங்கள் காணப்படுகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றினை இணைந்த நிறுவனக் கட்டமைப்பொன்றாக உருவாக்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கின்ற வகையிலான ஆராய்ச்சிகளுக்காக செலவிடப்படும் வளங்களை முகாமை செய்வதற்கு தேசிய ஆராய்ச்சி பேரவையுடன் இணைந்த வகையில் ஆராய்ச்சி நிறுவகங்களை இயக்க வேண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டுள்ளது." [பக்கம் 36]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • தேசிய சட்ட முறைமையை மேலும் விருத்தி செய்தல்

  "வழக்கற்றுப் போன சட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் கட்டளைச் சட்டங்கள் திருத்தப்பட்டு எதிர்காலத்திற்கு ஏற்ற ஒரு சட்ட அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "இது தவிர, உயர் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதவான் நீதிமன்றங்கள் உட்பட முழு சட்ட அமைப்பிலும் நீதிபதிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதையும், அந்த வழக்குகளை விரைவாக தீர்ப்பதற்குத் தேவையான உள்கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு, ஒரு தீவிரமான 3 ஆண்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு ரூபா 20,000 மில்லியனை ஒதுக்குவதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன். தற்போதுள்ள வணிகச் சட்டம், சிவில் சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் சட்டம் தொடர்பாக 10 நிபுணத்துவ ஆலோசகர் அணிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட பங்களிப்புகளுடன் 60 சட்டங்களை திருத்துவதற்கான சட்டமூலங்களை அடுத்த மாதங்களுக்குள் இந்தச் சபையில் முன்வைக்க எதிர்பார்க்கிறேன்." [பக்கம் 35]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • நீதி வழங்குவதில் ஏற்படும் தாமதங்களை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்

  "நீதி வழங்குவதில் ஏற்படும் தாமதங்களை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "ஒரு சட்டத்தை மதிக்கும் சமூக-பொருளாதார முறையை நாம் உருவாக்க வேண்டுமென்றால், சட்ட அமைப்பில் தாமதங்களைத் தவிர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும். இலங்கையில் உள்ள உயர் நீதிமன்றங்களில் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கைய அதிகரிப்பதற்காக அரசியலமைப்பில் சமீபத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 20 ஆவது திருத்தம் வழங்கப்பட்டதுடன், இது சட்ட அமைப்பிலுள்ள தாமதங்களுக்கான மிகப்பெரிய காரணத்தை நீக்குகிறது. எனவே, திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அனைத்து மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நாட்டில் தேவையான சட்ட சீர்திருத்தங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக முன்னோக்கி செல்லும் வழியில் ஒரு பாரிய நடவடிக்கைக்கு பங்களிப்புச் செய்ததையிட்டு பெருமைப்படலாம். உச்சநீதிமன்றத்தில் குவிந்துள்ள மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான வழக்குகளையும் மேல்முறையீடுகளையும் விரைவாக பூர்த்தி செய்வதற்கு இப்போது எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இது தவிர, உயர் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதவான் நீதிமன்றங்கள் உட்பட முழு சட்ட அமைப்பிலும் நீதிபதிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதையும், அந்த வழக்குகளை விரைவாக தீர்ப்பதற்குத் தேவையான உள்கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு, ஒரு தீவிரமான 3 ஆண்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு ரூபா 20,000 மில்லியனை ஒதுக்குவதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 34]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • தற்போது 353 ஆக உள்ள தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கையை 1000 ஆக அதிகரித்தல்

  "ஒவ்வொரு பிரசே செயலகத்திலும் உள்ள 3 பாடசாலைகள் தேசிய பாடசாலைகளாக தரமுயர்த்தப்படும் இதன் மூலம் தற்போது 353 ஆக உள்ள தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கையை 1000 ஆக அதிகரித்தல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "பிரதேச செயலக மட்டத்தில் 1000 தேசிய பாடசாலை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் அபிவிருத்தி செய்யப்படவுள்ள அந்த கிராமிய பாடசாலைகளுக்கு தேவையான ஆசிரியர்களையும் அடிப்படைச் வசதிகளையும் வழங்குவதற்கும், ரூபா 3,000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்." [பக்கம் 40]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • சமுர்தி மூலம் கிடைக்கும் நன்மையை அதிகரித்தல்

  "குறைந்த வருமானத்தைப் பெறும் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் சமுர்தி சலுகைகள் அனைத்தும் அதிகரிக்ககப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "மக்களின் வாழ்வாதாரத்தினை அதிகரிப்பதற்கான எமது முயற்சியுடன் விசேட சேமிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்றினை செயற்படுத்துவதற்கு நாம் தலைமை வகித்தல் வேண்டும். விவசாயிகள் மற்றும் மீனவர்களுக்கான சமுர்த்தி மற்றும் ஓய்வூதியங்களின் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், வயோதிப காலத்தில் அல்லது விசேட தேவைகளுக்காக பயன்படுத்துவதற்கு போதிய வருமானத்தினை உறுதிப்படுத்தும் சேமிப்பு காணப்படவில்லை எனவே, ஒவ்வொரு சமுர்த்தி பயனாளிக்கும் சமுர்த்தி ஆயுள் சேமிப்பு கணக்கொன்றினைத் திறப்பதற்கும் சமுர்த்திக் கொடுப்பனவினை சமுர்த்தி வங்கியினால் அக்கணக்கில் வைப்புச் செய்வதற்கும் நான் முன்மொழிகின்றேன். நிலையான சேமிப்பு மீதிகளை தேசிய சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கில் வைப்பாகவும் பிணையாகவும் இடுவதன் மூலம் சமுர்த்தி பயனாளிகளின் சேமிப்பினை அதிகரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அத்தகைய சேமிப்புகள் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தில் பாதுகாப்பான முதலீடு என்பதனை உறுதிப்படுத்துவதற்கு திறைசேரி முறிகளில் முதலீடு செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும். அத்தகைய முதலீடுகளின் வட்டி வருமானம் அனைத்தினையும் வரிகளிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு நான்முன்மொழிகின்றேன். சமுர்த்தி வங்கிகளினால் அரச வங்கிகளில் இடப்பட்ட வைப்புகளில் 90 சதவீதத்தினைப் பயன்படுத்தி சமுர்த்தி பயனாளிகளின் வீட்டுப்பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்முயற்சிகளை அதிகரிக்கும் வகையில் 7 சதவீத வருடாந்த வட்டியில் புதிய சமுர்த்தி தொழில் முயற்சி கடன்திட்டத்தினைச் செயற்படுத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 8]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • தொழில்நுட்ப பீடங்களை நிறுவுதல்

  "பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்த தொழில்நுட்ப பீடங்கள் நிறுவப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "தற்போது காணப்படும் தொழிற்கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ளல், பொருத்தமான நிறுவகங்களை நவீன மயப்படுத்தல் "One TVET" எண்ணக்கருவின் கீழ் காணப்படும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளை பட்டப் படிப்புச் சான்றிதழ் வழங்கும் நிறுவனங்களாக மாற்றுதல் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகங்களின் நாடு முழுவதுமான வலையமைப்பை வலுப்படுத்தல் என்பன எமது தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்களில் உள்ளனவாகும்." [பக்கம் 15]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம்

  "தற்போது ஓய்வூதியம் பெறாதவர்களுக்கு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டமொன்று புதிதாக வடிவமைக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "அரச துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டமொன்று இருக்கின்ற போதிலும், அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறையின் சில ஊழியர்கள், ஊழியர் சேமலாப நிதியிலிருந்து மட்டுமே பயனடைகின்றனர். மேலும், விவசாயம், மீன்பிடி, சிறு நிறுவனங்கள் மற்றும் சுயதொழில் போன்ற உற்பத்தித் துறைகள் மற்றும் சேவைகளில் பணியாற்றும் பெரும்பான்மையினருக்கும் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு, ஆடை, சுற்றுலா, பெருந்தோட்டம் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மூலம் நாட்டிற்கு அந்நிய செலாவணி வருவாயைக் கொண்டு வருபவர்களுக்கும் ஓய்வூதியத் திட்டமோ அல்லது ஊழியர் சேமலாப நிதி பொறிமுறையோ கிடையாது. இந்த ஊழியர்களுக்கு வயதான காலத்தில் நிரந்தர வருமானம் இல்லை. அதனால்தான் அவர்களுக்காக ஒரு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை 2012 இல் முன்மொழிந்தேன். எனவே, 65 வயதின் இறுதி வரை வேலைவாய்ப்பில் உள்ளவர்களுக்கு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 38]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • விமானப் போக்குவரத்து சார்ந்த விடயங்களைக் கற்பிக்கும் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றினையும் கப்பல் துறை சார்ந்த விடயங்களைக் கற்பற்கான பல்கலைக்கழகம் ஒன்றினையும் நிறுவுதல்

  "விமானப் போக்குவரத்து சார்ந்த விடயங்களைக் கற்பிக்கும் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றினையும் கப்பல் துறை சார்ந்த விடயங்களைக் கற்பிப்பற்கான பல்கலைக்கழகம் ஒன்றினையும் நிறுவுதல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "மாத்தறை, தெனியாய பிரதேசத்தில் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் துறைமுக மற்றும்வி மானச் சேவை தொழில்நுட்ப பொறியியல் பாடங்களைப் போதிக்கின்ற புதிய பல்கலைக்கழகம் ஒன்றினைத் தாபிப்பதற்கு அதிமேதகு சனாதிபதி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்." [பக்கம் 13]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • புதிய 'தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளின்' வலையமைப்பொன்றை நாடு முழுவதிலும் நிறுவுதல்

  "புதிய 'தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளின்' வலையமைப்பொன்று நாடு முழுவதிலும் நிறுவப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "'One TVET' எண்ணக்கருவின் கீழ் காணப்படும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளை பட்டப் படிப்புச்சா ன்றிதழ் வழங்கும் நிறுவனங்களாக மாற்றுதல் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகங்களின் நாடு முழுவதுமான வலையமைப்பை வலுப்படுத்தல்." [பக்கம் 15]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • நீதிமன்ற முறைமையை மறுசீரமைத்தல்

  "நீதிமன்றங்களில் உள்ள அனைத்து குற்றவியல் வழக்குகளையும் கால தாமதமின்றி நிறைவேற்றக் கூடிய வகையில் நீதிமன்ற அமைப்பு மறுசீரமைக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "இலங்கையில் உள்ள உயர் நீதிமன்றங்களில் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கைய அதிகரிப்பதற்காக அரசியலமைப்பில் சமீபத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 20 ஆவது திருத்தம் வழங்கப்பட்டதுடன், இது சட்ட அமைப்பிலுள்ள தாமதங்களுக்கான மிகப்பெரிய காரணத்தை நீக்குகிறது. எனவே, திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அனைத்து மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நாட்டில் தேவையான சட்ட சீர்திருத்தங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக முன்னோக்கி செல்லும் வழியில் ஒரு பாரிய நடவடிக்கைக்கு பங்களிப்புச் செய்ததையிட்டு பெருமைப்படலாம். உச்சநீதிமன்றத்தில் குவிந்துள்ள மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான வழக்குகளையும் மேல்முறையீடுகளையும் விரைவாக பூர்த்தி செய்வதற்கு இப்போது எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இது தவிர, உயர் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதவான் நீதிமன்றங்கள் உட்பட முழு சட்ட அமைப்பிலும் நீதிபதிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதையும், அந்த வழக்குகளை விரைவாக தீர்ப்பதற்குத் தேவையான உள்கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு, ஒரு தீவிரமான 3 ஆண்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு ரூபா 20,000 மில்லியனை ஒதுக்குவதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 34]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • தாதிமார் பயிற்சிக் கல்லூரிகளின் தரத்தை உயர்த்துதல்

  "தாதிமார் பயிற்சிக் கல்லூரிகள் பட்டம் வழங்கும் நிலைக்கு தரம் உயர்த்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "தாதி மற்றும் பராமரிப்புச் சேவை தொழில் கல்வியை விரிவுபடுத்துவதற்காக தாதியர்பா டசாலையை பட்டப்படிப்பு வழங்குகின்ற கல்வி நிறுவனமாக தரம் உயர்த்துவதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 16]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வரும் பெண்களை வலுப்படுது;தம் வகையில் நாடளாவிய ரீதியிலான நிதியதவி

  "அடையாளம் காணப்பட்ட இலக்கு சந்தைகளுக்கு கைத்தறிப் பொருட்கள், ஆடைகள், கொக்கிப் பின்னல் முறையில் உருவாக்கி தயாரிப்புக்கள்,பிரம்பினால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள், மட்பாண்டத் தயாரிப்புக்கள், தும்பு கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள், கருவாடு தயாரிப்பு போன்ற தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வரும் பெண்களை வலுப்படுத்தும் வகையில் நாடளாவிய ரீதியில் நிதியதவி வழங்கும் வiகியலான அரச முறைமை ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: உரையில் மொழிபெயர்ப்பு இல்லை

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • விசேட சிறுவர் போசாக்குத் திட்டமொன்றை அறிமுகப்படுத்தல்

  "அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் போசணைக் குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் விசேடசிறுவர் போசாக்குத் திட்டமொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • அரச காணிகளை விவசாயத் திட்டங்களுக்கு வழங்குதல்

  "பெரிய மற்றும் நடுத்தர விவசாயத் திட்டங்களுக்கு அரசு காணிகளை குத்தகைக்கு வழங்குவதோடு விவசாயிகளுக்கு அனுமதி ப் பத்திரங்களுடன் கூடிய காணிகள் வழங்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "செய்கை பண்ணப்படாதிருக்கும் வயல்கள், கைவிடப்பட்டுள்ள விவசாய நிலங்களை உற்பத்தித் திறன் மிக்க விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்துவதற்கு மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் வகையில் 2000 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்க கமத்தொழில் அபிவிருத்திச் சட்டத்தினைத் திருத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 20]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • தேயிலைத் தோட்டங்களில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களின் நாளாந்த வருமானத்தை 1,000 ரூபாவாக அதிகரித்தல்

  "தேயிலைத் தோட்டங்களில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களின் நாளாந்த வருமானத்தை 1,000 ரூபாவாக அதிகரித்தல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: " அதேபோன்று தோட்டத் தொழிலாளர்களின் நாளாந்த சம்பளத்தை 2021 ஜனவரி முதல் ரூபா 1,000 வரை அதிகரிப்பதற்கும் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 20]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • அரச சேவைக்காக நீண்டகாலத்திற்கு பயனளிக்கக் கூடிய மனித வளத் திட்டமொன்றறை உருவாக்குதல்

  "அரச சேவையின் செயல்த் திறனையும் ஆக்கத்திறனையும் அதிகரிக்கும் வகையில் நீண்டகாலத்திற்கு பயனளிக்கக் கூடிய மனித வளத் திட்டமொன்று

  உருவாக்கப்படும்" வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "பல்வேறு சட்ட வரையறைகளின் கீழ் தாபிக்கப்பட்டுள்ள வேறுபட்ட அரச துறை நிறுவனங்களின் பணியாளர்களுக்கு மத்தியில் இடம்பெற வேண்டிய அரச துறை மூடிய சேவைகளின் மறுசீரமைப்பு, மாற்றங்கள் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சேமநலன் என்பவற்றினை உறுதிப்படுத்துகின்ற அதேவேளை, அவற்றினது நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதில் வரையறைகளை எதிர்நோக்கியுள்ளது. எனவே, மூடிய சேவைகளிலுள்ள அரச துறை தொழில்முயற்சிகளின் ஊழியர்கள் குறித்த சேவைகளின் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி தமது சேவை தேவைப்பாடுகளுக்கேற்ப நிறுவனங்களில் இணைத்துக் கொள்ளப்படும் வகையில் சட்ட ஏற்பாடொன்றினை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக நிதிச் சட்டத்தினை திருத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். தற்பொழுது மூடிய நிறுவனங்களில் சிக்கியுள்ள ஊழியர்கள் தமது தொழிற்றுறை ஆர்வத்திற்கிணங்க தொழில் புரிவதற்கு அல்லது தாம் வாழ்கின்ற பிரதேசங்களில் தொழிலைத் தொடர்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கு இதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது." [பக்கம் 36]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • சிறப்பு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தல்

  "ஊழியர் சேமலாப நிதியத்திற்கு மேலதிகமாக சிறப்பு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "அரச துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டமொன்று இருக்கின்ற போதிலும், அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறையின் சில ஊழியர்கள், ஊழியர் சேமலாப நிதியிலிருந்து மட்டுமே பயனடைகின்றனர். மேலும், விவசாயம், மீன்பிடி, சிறு நிறுவனங்கள் மற்றும் சுயதொழில் போன்ற உற்பத்தித்துறைகள் மற்றும் சேவைகளில் பணியாற்றும் பெரும்பான்மையினருக்கும் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு, ஆடை, சுற்றுலா, பெருந்தோட்டம் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மூலம் நாட்டிற்கு அந்நிய செலாவணி வருவாயைக் கொண்டு வருபவர்களுக்கும்ஓய்வூதியத் திட்டமோ அல்லது ஊழியர் சேமலாப நிதி பொறிமுறையோ கிடையாது. இந்த ஊழியர்களுக்கு வயதான காலத்தில் நிரந்தர வருமானம் இல்லை. அதனால்தான் அவர்களுக்காக ஒரு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை 2012 இல் முன்மொழிந்தேன். எனவே, 65 வயதின் இறுதி வரை வேலைவாய்ப்பில் உள்ளவர்களுக்கு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 38]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தல்

  "ஊழியர் சேமலாப நிதியத்திற்கு மேலதிகமாக பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டமொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "அரச துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டமொன்று இருக்கின்ற போதிலும், அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறையின் சில ஊழியர்கள், ஊழியர் சேமலாப நிதியிலிருந்து மட்டுமே பயனடைகின்றனர். மேலும், விவசாயம், மீன்பிடி, சிறு நிறுவனங்கள் மற்றும் சுயதொழில் போன்ற உற்பத்தித்துறைகள் மற்றும் சேவைகளில் பணியாற்றும் பெரும்பான்மையினருக்கும் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு, ஆடை, சுற்றுலா, பெருந்தோட்டம் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மூலம் நாட்டிற்கு அந்நிய செலாவணி வருவாயைக் கொண்டு வருபவர்களுக்கும்ஓய்வூதியத் திட்டமோ அல்லது ஊழியர் சேமலாப நிதி பொறிமுறையோ கிடையாது. இந்த ஊழியர்களுக்கு வயதான காலத்தில் நிரந்தர வருமானம் இல்லை. அதனால்தான் அவர்களுக்காக ஒரு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை 2012 இல் முன்மொழிந்தேன். எனவே, 65 வயதின் இறுதி வரை வேலைவாய்ப்பில் உள்ளவர்களுக்கு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 38]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கான பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம்

  "6 வருடங்களுக்கும் அதிகமாக வெளிநாடுகளில் தொழில் புரியும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டமொன்றை அறிமுகப்படுத்துதல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "அரச துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டமொன்று இருக்கின்ற போதிலும், அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறையின் சில ஊழியர்கள், ஊழியர் சேமலாப நிதியிலிருந்து மட்டுமே பயனடைகின்றனர். மேலும், விவசாயம், மீன்பிடி, சிறு நிறுவனங்கள் மற்றும் சுயதொழில் போன்ற உற்பத்தித்துறைகள் மற்றும் சேவைகளில் பணியாற்றும் பெரும்பான்மையினருக்கும் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு, ஆடை, சுற்றுலா, பெருந்தோட்டம் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மூலம் நாட்டிற்கு அந்நிய செலாவணி வருவாயைக் கொண்டு வருபவர்களுக்கும்ஓய்வூதியத் திட்டமோ அல்லது ஊழியர் சேமலாப நிதி பொறிமுறையோ கிடையாது. இந்த ஊழியர்களுக்கு வயதான காலத்தில் நிரந்தர வருமானம் இல்லை. அதனால்தான் அவர்களுக்காக ஒரு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை 2012 இல் முன்மொழிந்தேன். எனவே, 65 வயதின் இறுதி வரை வேலைவாய்ப்பில் உள்ளவர்களுக்கு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 38]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • 2020-2025 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் பொருளாதார வளர்ச்சியின் சராசரி வீதம் 6.5 சதவீதம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது

  "2020-2025 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில்

  சராசரி வீதம் 6.5 சதவீதமான அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருளாதார வளர்ச்சி ஈட்டப்படும்" வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "'சுபீட்சத்தின் நோக்கு'பேரண்டப்பொருளாதார வேலைத் திட்டத்திற்கமைய சமூகத்திலுள்ள எல்லா தரப்புகளுக்கும் நன்மை கிடைக்கக் கூடிய 6 சதவீதத்தை தாண்டிய மத்திய கால பொருளாதார வளர்ச்சியொன்றைப் பேணுவதே எமது இலக்காகும்." [பக்கம் 4]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • வருடாந்த பணவீக்க வீதத்தை 5 வீதத்திற்குமேல் அதிகரிக்காமல் வைத்திருத்தல்

  "வருடாந்த பணவீக்க வீதத்தை 5 வீதத்திற்கு மேல் அதிகரிக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுதல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "விலையில் ஸ்திரத் தன்மையை ஏற்படுத்திய வண்ணம் 5 சதவீத பணவீக்க வேகத்தை பேணிச் சென்று வாழ்க்கைச் செலவை கட்டுப்படுத்த வேண்டியுள்ளது." [பக்கம் 4]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • வரவு செலவுத் திட்டத்தின் பற்றாக்குறையை 4 வீதத்திற்கும் குறைவாக வைத்திருத்தல்

  "வரவு செலவுத் திட்டத்தின் பற்றாக்குறையை 4 வீதத்திற்கும் குறைவாக பேணுதல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "அரசாங்கத்தின் வரவுக்கும் செலவுக்கும்இ டையிலான தற்போதைய 9 சதவீத இடைவெளியை 4 சதவீதத்திற்குக் குறைப்பது." [பக்கம் 4]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • மூலப்பொருட்கள் மற்றும் இடைநிலைப்பொருட்கள் மீதான இறக்குமதி வரிகளை குறைத்தல்

  "மூலப்பொருட்கள் மற்றும் இடைநிலைப்பொருட்கள் மீதான இறக்குமதி வரிகளை 28 வீதத்தில் இருந்து 18 வீதமாகக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "நாட்டில் கிடைக்கப் பெறாத மூலப்பொருட்கள், ஏற்றுமதியினை ஊக்குவிக்கின்ற மற்றும் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு உள்நாட்டுக் கைத்தொழில்களை ஊக்குவிக்கின்ற நவீன தொழில்நுட்ப இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் மீதான இறக்குமதி வரிகளை நீக்குதல்." [பக்கம் 31]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • நடைமுறையில் உள்ள பெறுமதி சேர் வரி மற்றும் தேசத்தைக் கட்டி எழுப்பும் வரி என்பவற்றை நீக்கி விட்டு 8 வீதம் எளிய பெறுமதி சேர் வரியினை மாத்திரம் விதித்தல்

  "நடைமுறையில் உள்ள பெறுமதி சேர் வரி

  மற்றும் தேசத்தைக் கட்டி எழுப்பும் வரி என்பவற்றை நீக்கி விட்டு 8 வீதம் எளிய பெறுமதி சேர் வரி மாத்திரம் அரவிடப்படும்" வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "மாதமொன்றுக்கு ரூபா 25 மில்லியனுக்கு அதிக புரள்வினைக் கொண்ட இறக்குமதி மற்றும் பொருட்கள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள அல்லது வங்கித் தொழில், நிதி மற்றும் காப்புறுதித் துறைகள் தவிர்ந்த சேவை வழங்கல்வி யாபாரங்களுக்கு பெறுமதி சேர் வரியினை 8 சதவீதமாக பேணுவதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 6]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • தனிநபர் வருமானத்தின் மீது அரவிடப்படும் 15 வீத உழைக்கும் போது செலுத்தும் வரியை நீக்குதல்

  "தனிநபர் வருமானத்தின் மீது அரவிடப்படும் 15 வீத உழைக்கும் போது செலுத்தும் வரி நீக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "சம்பளங்கள், வாடகைகள், பங்கிலாபங்கள் அல்லது ஏனைய வருமான மூலங்களினூடாக மாதமொன்றுக்கு 250,000 ரூபாவிற்கு அதிகமாக உழைப்பவர்களுக்கு ஆள்சார் வருமான வரி ஏற்புடையதாகும். வாடகை, வட்டி மற்றும் பங்கிலாபங்கள் மீதான நிறுத்தி வைத்தல் வரி மற்றும் உழைக்கும் போது செலுத்தும் வரி (PAYE) என்பன ஒழிக்கப்பட்டுள்ளன." [பக்கம் 7]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • விவசாயிகள் மற்றும் சிறுஇ நடுத்தர நிறுவனங்களால் செலுத்த வேண்டிய வரிகளை 5 வருடங்கள் தாழ்த்திக் கொடுப்பதற்கான சட்ட உரிமை

  "விவசாயிகள் மற்றும் சிறுஇ நடுத்தர நிறுவனங்களால் செலுத்த வேண்டிய வரிகளை 5 வருடங்கள் தாழ்த்திக் கொடுப்பதற்கான சட்ட உரிமை வழங்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "அடுத்த ஐந்து வருடங்களின் போது, விவசாயத்துறை, மீன்பிடி மற்றும் விலங்கு வேளாண்மை உள்ளடங்களான பண்ணையிலிருந்து சம்பாதிக்கும் இலாபம் மற்றும் வருமானம் அடுத்த 5 வருடங்களுக்கு வருமான வரியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படும்." [பக்கம் 8]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • பல்வேறுபட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான சிறப்பு வரி

  "பல்வேறுபட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான விசேட வரி அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "பல்வேறு நிறுவனங்களினால் வேறுபட்ட சட்டங்களின் கீழ் விதிக்கப்படுகின்ற மொத்த வரி மற்றும் அறவீடுகளின் வருமானத்தில் 50 சதவீதமாகக் காணப்படும் மதுசாரம், சீகரட்டுகள், தொலைத்தொடர்பு சூதாட்டம், மற்றும் வாகனங்கள் மீதான வரிகள் போன்ற பல்வேறு பண்டங்கள் சேவைகள் வரிகளுக்குப் பதிலாக, நிகழ்நிலை முகாமை செய்யப்படும் (online-managed) தனியான ஒற்றை விசேட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரியினை அறிமுகப்படுத்தவதன் மூலம் வரி சேகரிப்பின் வினைத்திறனை மேம்படுத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 6]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • இறக்குமதிக் கட்டணங்களைஅதிகரித்தல்

  "உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மாற்றுப் பொருட்களுடன் போட்டியிடும் பொருட்களின் மீதான இறக்குமதி வரி அதிகரிக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "மேற்குறித்த நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு உற்பத்திப் பொருளாதாரம் ஏற்றதென்பதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பின்வரும் முன்மொழிவுகள் செயற்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். 1. உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்ய முடியாத பொருட்கள் தவிர்ந்த விவசாய பொருட்களின் இறக்குமதியினை வரையறுத்தல் (எதிர்மறைப் பட்டியல்) 2. தெரிவு செய்யப்பட்ட விவசாய உற்பத்திகளுக்கான உள்நாட்டு உற்பத்திகளின் வழங்கல் மற்றும் கேள்வியினை சமநிலைப்படுத்துவதற்கு விசேட நுகர்வுப் பொருள் அறவீட்டினை விதித்தல் 3. உள்நாட்டு உற்பத்திகளின் இறக்குமதிகள் மற்றும் ஏற்றுமதிகளுக்குத் தேவையான பாதுகாப்பினை வழங்குவதற்கு செஸ் வரியினை விதித்தல் 4. நாட்டில் கிடைக்கப் பெறாத மூலப்பொருட்கள், ஏற்றுமதியினை ஊக்குவிக்கின்ற மற்றும் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு உள்நாட்டுக் கைத்தொழில்களை ஊக்குவிக்கின்ற நவீன தொழில்நுட்ப இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் மீதான இறக்குமதி வரிகளை நீக்குதல். 5. மேற்குறித்த வகுதிகளிலுள்ள பொருட்கள் தவிர்ந்த அனைத்து இறக்குமதிப் பொருட்கள் மீதான இறக்குமதி வரியினை 10 மற்றும் 15 சதவீதங்களாக விதிப்பதுடன் அனைத்து இறக்குமதிகளையும் 0,10 மற்றும் 15 சதவீதங்கள் என்ற மூன்று வகதிகளின் கீழ் வகுப்பாக்கம் செய்தல்." [பக்கம் 30]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • விவசாயிகளுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம்

  "விவசாயிகளுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் நிறுவுதல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "விவசாயிகள் மற்றும் மீனவர்களுக்கான சமுர்த்தி மற்றும் ஓய்வூதியங்களின் பெறுகைகளுக்காக வருடந் தோறும் ரூபா 50 மில்லியனுக்கு அதிகமான தொகை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், வயோதிப காலத்தில் அல்லது விசேட தேவைகளுக்காக பயன்படுத்துவதற்கு போதிய வருமானத்தினை உறுதிப்படுத்தும் சேமிப்பு காணப்படவில்லை." [ பக்கம் 8]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • மிளகு உற்பத்தியாளர்களுக்கு குறைந்த வட்டியுடன் கூடிய மானியக் கடன் திட்டம்

  "மிளகு உற்பத்தியை மேம்படுத்துவதற்குத் தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் மிளகு உற்பத்தி தொடர்பான நுடப்ஙகள் குறித்தான அறிவைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் மிளகு உற்பத்தியாளர்களுக்கு குறைந்த வட்டியுடன் கூடிய மானியக் கடன் திட்டம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "மிளகு, கிராம்பு ஏலக்காய் கோப்பி போன்ற பெருந்தோட்டப் பயிர்களில் உள்நாட்டு பெறுமதியை அதிகரிக்கின்ற தொழில்நுட்ப ஏற்றுமதி நடவடிக்கைகளுக்காக முதலீடு செய்கின்ற வர்த்தகர்களுக்கு தேவையான காணி மற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை இறக்குமதி செய்வதற்காக தீர்வை வரிச்சலுகை மற்றும் நிதி வசதிகளை வழங்குவதற்கு முன்மொழிகிறேன். பெருந்தோட்டத்துறையில் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக ரூபா 2,000 மில்லியனை மேலதிகமாக ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 24]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • கடல் மீன்களினதும் நன்னீர் மீன்களினதும் பெருக்கததை அதிகரிப்பதற்கான செயல்த் திட்டம்

  "கடல் மீன்களினதும் நன்னீர் மீன்களினதும் பெருக்கத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் மீனவர் சங்கங்கள் மற்றும் தேசிய மீன்வளர்ப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை என்பவற்றுடன் இணைந்து பரந்த அடிப்படையிலான செயல்த் திட்டமொன்று ஆரம்பிக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "கிராமிய வருமான மூலங்களை அதிகரித்தல் மற்றும் போஷாக்குணவு கிடைப்பனவினை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் குளங்கள் மற்றும் நன்னீர் நீர்த்தேக்கங்களில் வருடாந்தம் 50 மில்லியன் மீன் குஞ்சுகளை இடுவதன் மூலம் 250,000 மெற்றிக் தொன் நன்னீர் மீன் உற்பத்தியினை அதிகரிப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். இதற்காக ரூபா 150 மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு விமான நிலைய மற்றும் சரக்கேற்றல் வசதிகளை அதிகரிப்பதுடன் மீனுணவு கிடைப்பனவினை அதிகரிப்பதற்கு இழைய வளர்ப்பு (Tissue Culture) முறைமையினை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் ஏற்றுமதிச் சந்தையில் மிகவும் கேள்வியுடைய மீன் மற்றும் நீரியல் உயிரின நாற்றுக்களுக்கான ஏற்றுமதிச் செயன்முறையினை இலகுபடுத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். இறால், நண்டு (Carp), திலாப்பியா (Tilapia) மற்றும் மோதா (Modha) போன்ற மீன்களை உற்பத்தி செய்வதற்குப் பொருத்தமான மட்டக்களப்பு, யாழ்ப்பாணம், புத்தளம் மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் சுற்றாடல் தராதரங்களைப் பேணி உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கூடிய மீன் வளர்ப்பு பண்ணை வலயங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ரூபா 200 மில்லியனை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 22]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • தொழில்துறை நகரங்களில் இலவச துறைமுகங்களை அமைத்தல்

  "தொழில்துறை நகரங்கள், சுதந்திர வர்த்தக வலயங்கள், பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் , கொழும்பு மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை போன்ற பகுதிகளைச் சுற்றியுள்ள துறைமுகங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்கள் போன்றவற்றைக் கொண்ட அனைத்து மாகாணங்களையும் உள்ளடக்கும் வகையில் இலவச துறைமுகங்களை அமைத்தல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "சர்வதேச வர்த்தகத்தில் மொத்த பொருட்கள் பரிமாற்றுகை மத்திய நிலையமாக கொழும்பு மற்றும் அம்பாந்தோட்டையினை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சுங்க பிணைக் குதங்கள் மீதான முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதனுடன் குறித்த பிணைக் குதங்கள் மீதான வாடகைக் கட்டணங்கள் மற்றும் அனைத்து வரிகளிலிருந்தும் அத்தகைய முதலீடுகள் விலக்களிக்கப்படும்." [பக்கம் 10]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • கட்டிட நிர்மானப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு அரச கட்டிட நிர்மானப்பணிகளை வழங்கும் வகையில் அவற்றை ஒதுக்கீடு செய்தல்

  "கட்டிட நிர்மானப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு அரச கட்டிட நிர்மானப்பணிகளை வழங்கும் வகையில் அவை ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: உரையில் மொழிபெயர்ப்பு இல்லை

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • நாடு முழுவதிலும் ஒளிப் hபிமாற்ற அமைப்பு மற்றும் மிக விரைவான தரவு பதிவிறக்கத்தையும்ம் பதிவேற்ற வேகத்தையும் வழங்கும் 5 ஜி மொபைல் பிராட்பேண்ட் அமைப்பு ஆகியவற்றை நிறுவுதல்

  "நாடு முழுவதிலும் ஒளிப் பரிமாற்ற அமைப்பு மற்றும் மிக விரைவான தரவு பதிவிறக்கத்தையும் பதிவேற்ற வேகத்தையும் வழங்கும் 5 ஜி மொபைல் பிராட்பேண்ட் அமைப்பு ஆகியவை நிறுவப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "தொழில்நுட்பத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமுதாயம் மற்றும் டிஜிற்றல் மூலம் உள்வாங்கப்பட்ட இலங்கையை உருவாக்கும் அரசாங்கத்தின் கொள்கைக்கேற்ப ""கமட சன்னிவேதனய"" (கிராமத்துக்கு தொலைத்தொடர்பு) நிகழ்ச்சித்திட்டம் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் 4G / பைபர் ப்ரோட்பேன்ட் செயற்பரப்பினை நூறு சதவீதம் உறுதிப்படுத்தப்படும் வகையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை நாடு முழுவதும்வி ரிவுபடுத்துவதற்கு 2021-2022 காலப்பகுதியில் தொலைத்தொடர்பு அபிவிருத்தி நிதியத்திலிருந்து ரூபா 15,000 மில்லியன் முதலீடுசெய்யப்படவுள்ளது." [பக்கம் 12]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச நிதி பரிவர்த்தனைகளைக் கையாள கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டண முறையை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "அனைத்து உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச நிதி பரிவர்த்தனைகளைக் கையாளுவதற்குத் தேவையான பௌதீக ரீதியான அடிப்டை வசதிகள் மற்றும் சட்ட விதிகளுடன் கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டண முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "அரசாங்க பொறிமுறைகள், சந்தை கட்டமைப்புகள் மற்றும் செயல்முறைகள், வினைத்திறன்மிக்க மற்றும் மக்களை மையமாகக் கொண்ட சேவை வழங்கல் மற்றும் அறிவு பரிமாற்றம் ஆகியவற்றை எளிதாக்குவதற்கான ஒரு கருவியாக தகவல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அதிமேதகு சனாதிபதி அவர்கள் விசேட கவனத்தைச் செலுத்தியுள்ளார். சர்வதேச ஈ- வர்த்தகம் மற்றும் ஈ-கட்டண முறை மற்றும் அதிவேக தரவு பரிமாற்ற முறை மற்றும் தொடர்புடைய நடமாடும் வலையமைப்பு முறைகளை நிறுவுவதற்கு நாங்கள் உதவுவோம். தரவு பாதுகாப்பு, இணையப் பாதுகாப்பு மற்றும் புலமைச் சொத்து உரிமைகள் தொடர்பாக புதிய சட்டங்கள் மற்றும் நிறுவன கட்டமைப்புகளை தாபிப்பது அவசியமானதாகும். இதன் நோக்கம் ஏற்றுமதிக்கான தொழில்நுட்பத் துறையின் பங்களிப்பை மேம்படுத்துவதற்கும், தேசிய பொருளாதாரத்தின் அறிவு மற்றும் தொழில்துறை சேவைகளுக்கான பங்களிப்பை மேம்படுத்துவதற்கும், தொழில்முயற்சியாளர் அபிவிருத்தி, தொழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்பு மற்றும் தொடர்புடைய சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் நமது பொருளாதாரத்தை தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான தொழில் முயற்சியாளர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதே ஆகும். எனவே, தொழில்நுட்பத் துறையை விரிவுபடுத்துவதற்காக ரூபா 8,000 மில்லியன் விசேட ஒதுக்கீடு ஒன்றை நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 12]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • சர்வதேச வர்த்தகத்தைக் கையாளக்கூடிய எல்லைகளைத் தாண்டிய மின் வணிகம் மற்றும் சர்வதேச கட்டண முறையை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "அனைத்து சர்வதேச வியாபாரங்களையும் நிதி பரிவர்த்தனைகளையும் மின்னணு முறையில் கையாளுவதற்குத் தேவையான சட்ட விதிகளுடன் எல்லைகளைத் தாண்டிய மின் வணிகம் மற்றும் சர்வதேச மின்-கட்டண முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "அரசாங்க பொறிமுறைகள், சந்தை கட்டமைப்புகள் மற்றும் செயல்முறைகள், வினைத்திறன்மிக்க மற்றும் மக்களை மையமாகக் கொண்ட சேவை வழங்கல் மற்றும் அறிவு பரிமாற்றம் ஆகியவற்றை எளிதாக்குவதற்கான ஒரு கருவியாக தகவல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அதிமேதகு சனாதிபதி அவர்கள் விசேட கவனத்தைச் செலுத்தியுள்ளார். சர்வதேச ஈ- வர்த்தகம் மற்றும் ஈ-கட்டண முறை மற்றும் அதிவேக தரவு பரிமாற்ற முறை மற்றும் தொடர்புடைய நடமாடும் வலையமைப்பு முறைகளை நிறுவுவதற்கு நாங்கள் உதவுவோம். தரவு பாதுகாப்பு, இணையப் பாதுகாப்பு மற்றும் புலமைச் சொத்து உரிமைகள் தொடர்பாக புதிய சட்டங்கள் மற்றும் நிறுவன கட்டமைப்புகளை தாபிப்பது அவசியமானதாகும். இதன் நோக்கம் ஏற்றுமதிக்கான தொழில்நுட்பத் துறையின் பங்களிப்பை மேம்படுத்துவதற்கும், தேசிய பொருளாதாரத்தின் அறிவு மற்றும் தொழில்துறை சேவைகளுக்கான பங்களிப்பை மேம்படுத்துவதற்கும், தொழில்முயற்சியாளர் அபிவிருத்தி, தொழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்பு மற்றும் தொடர்புடைய சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் நமது பொருளாதாரத்தை தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான தொழில் முயற்சியாளர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதே ஆகும். எனவே, தொழில்நுட்பத் துறையை விரிவுபடுத்துவதற்காக ரூபா 8,000 மில்லியன் விசேட ஒதுக்கீடு ஒன்றை நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 12]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • தரவுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான புதிய சட்டம்

  "தரவுப் பாதுகாப்பு, சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் அறிவுசார் சொத்துரிமை போன்றவற்றை உறுதிப்படுத்துவதற்கான புதிய சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "அரசாங்க பொறிமுறைகள், சந்தை கட்டமைப்புகள் மற்றும் செயல்முறைகள், வினைத்திறன்மிக்க மற்றும் மக்களை மையமாகக் கொண்ட சேவை வழங்கல் மற்றும் அறிவு பரிமாற்றம் ஆகியவற்றை எளிதாக்குவதற்கான ஒரு கருவியாக தகவல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அதிமேதகு சனாதிபதி அவர்கள் விசேட கவனத்தைச் செலுத்தியுள்ளார். சர்வதேச ஈ- வர்த்தகம் மற்றும் ஈ-கட்டண முறை மற்றும் அதிவேக தரவு பரிமாற்ற முறை மற்றும் தொடர்புடைய நடமாடும் வலையமைப்பு முறைகளை நிறுவுவதற்கு நாங்கள் உதவுவோம். தரவு பாதுகாப்பு, இணையப் பாதுகாப்பு மற்றும் புலமைச் சொத்து உரிமைகள் தொடர்பாக புதிய சட்டங்கள் மற்றும் நிறுவன கட்டமைப்புகளை தாபிப்பது அவசியமானதாகும். இதன் நோக்கம் ஏற்றுமதிக்கான தொழில்நுட்பத் துறையின் பங்களிப்பை மேம்படுத்துவதற்கும், தேசிய பொருளாதாரத்தின் அறிவு மற்றும் தொழில்துறை சேவைகளுக்கான பங்களிப்பை மேம்படுத்துவதற்கும், தொழில்முயற்சியாளர் அபிவிருத்தி, தொழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்பு மற்றும் தொடர்புடைய சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் நமது பொருளாதாரத்தை தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான தொழில் முயற்சியாளர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதே ஆகும். எனவே, தொழில்நுட்பத் துறையை விரிவுபடுத்துவதற்காக ரூபா 8,000 மில்லியன் விசேட ஒதுக்கீடு ஒன்றை நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 12]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • ஒருங்கிணைந்த பௌதீக இடம் சார்ந்த ஓர் முறைமையை அறிமுகப்படுத்தல்

  "நகரமயமாக்கலில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் நகரங்களின் கட்டமைப்பு முறையை மாற்றி அமைப்பதற்கும் ஒருங்கிணைந்த பௌதீக இடம் சார்ந்த ஓர் முறைமை அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "உயிரியல் பல்வகைத் தன்மை கொண்ட பிரதேசங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு சூழல் நட்பு, சமுதாய தேவைப்பாடுகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான வெளியரங்க பொழுதுபோக்கு சூழலினை உருவாக்குதவதுடன் நகர நடை பாதைகள் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த நகர வசதியேற்பாடுகளை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் நாடு முழுவதிலுமுள்ள மாநகர மற்றும் நகர சபை எல்லைக்குள் நகர சூழலில் 25 சதவீத அபிவிருத்திக்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு ரூபா 2,000 மில்லியனை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 18]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • கொழும்பில் உள்ள போக்குவரத்து நெரிசலை 50 வீதத்தினால் குறைத்தல்

  "முக்கிய பகுதிகளில் வான் பாலங்கள், செங்குத்து வாகன நிறுத்துமிடங்கள்,மேம்பாலங்கள் போன்றவற்றை நிறுவுவதோடு பல பாதைகளை ஒரு வட்டத்தின் கதிர்களைப் போன்று ஒழுங்கு செய்யும் ரேடியல் முறையினையும் நகர்ப்புறத்தைச் சுற்றி வளைக்கும் நெடுஞசாலை முறையான வட்ட சாலை அமைப்பு முறையினையும் அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் கொழும்பில் உள்ள போக்குவரத்து நெரிசலை 50 வீதத்தினால் குறைத்தல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "துறைமுக உயர்த்தப்பட்ட அதிவேகப் பாதை நிர்மாணம் மற்றும் களனிப் பாலத்திலிருந்து அத்துருகிரிய வரைக்குமான பாதை, மொரட்டுவ வரைக்குமான கரையே ரப் பாதை விரில் க்கம் மற்றும் கொழும்பு, புற நகர் பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல்களைக் குறைத்தல் என்பவற்றுக்கு பொது முதலீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வரவு செலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகளில் குறிப்பிடப்பட்டவாறு 25 மாவட்டங்களில் 3 வருட பாதை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங் விரைவாகச் செயற்படுத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். கொழும்பு மற்றும் புற நகர் பகுதிகளில் புகையிரதப் பாதை வலையமைப்பினை விரிவாக்குவதற்கும் நகரநெடுஞ்சாலை வலையமைப்பில் களனி பள்ளத்தாக்கு புகையிரதப் பாதையினை அவிசாவலை வரை நீடிப்பதற்கும் நான் முன்மொழிகின்றேன். புகையிரதப் பாதை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களில் புகையிரதத் திணைக்களம் மற்றும் உள்நாட்டு பொறியியலாளர்களின் நேரடி பங்களிப்பினைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கும் முன்மொழியப்படுகின்றது." [பக்கம் 25]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • கொழும்பை அழகுபடுத்தும் புதிய திட்டத்தை ஆரரம்பித்தல்

  "நெடுஞ்சாலைகளின் இரு புறத்திலும் காணப்படும் கொங்க்ரீட் முகப்புக்களை மறைக்கும் வகையில் இருபுறமும் அழகான நகர்ப்புற காடுகள்இ நீர்த் தோட்டங்கள் மற்றும் கொழும்பு நகரத்தைச் சுற்றி உள்ள கட்டிடங்கள் அமைக்கப்படாத திறந்த நிலப் பரப்புக்கள் போன்றவற்றை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் கொழும்பை அழகுபடுத்தும் புதிய திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "வனப் பரப்பினை 15,000 ஏக்கராக விரிவுபடுத்தும் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்படி பாதையின் இரு மருங்கிலும், பாடசாலைகள், அரசாங்க மற்றும் தனியார் அலுவலகங்கள் அத்துடன் நகர சூழலில் கிடைக்கக் கூடிய நிலங்களில் பல்வேறு அளவுகளில் வனப் பரப்பினை அதிகரிப்பதற்கு முன்மொழியப்படுகின்றது." [பக்கம் 40] "உயிரியல் பல்வகைத் தன்மை கொண்ட பிரதேசங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு சூழல் நட்பு, சமுதாய தேவைப்பாடுகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான வெளியரங்க பொழுதுபோக்கு சூழலினை உருவாக்குதவதுடன் நகர நடை பாதைகள் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த நகர வசதியேற்பாடுகளை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் நாடு முழுவதிலுமுள்ள மாநகர மற்றும் நகர சபை எல்லைக்குள் நகர சூழலில் 25 சதவீத அபிவிருத்திக்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு ரூபா 2,000 மில்லியனை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 18]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • கொழும்பு-கண்டி அதிவேக நெடுஞ்சாலை மற்றும் துறைமுக நகரத்தில் அமைக்கப்படும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுகல் நெடுஞ்சாலையான உயர்ந்த நெடுஞ்சாலை திட்டத்தை கொட்டாவை, பத்தரமுல்லை மற்றும் பேலியகொடை வரையில் விரிவுபடுத்தல்

  "கொழும்பு-கண்டி அதிவேக நெடுஞ்சாலை மற்றும் துறைமுக நகரத்தில் அமைக்கப்படும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுகல் நெடுஞ்சாலையான உயர்ந்த நெடுஞ்சாலை திட்டத்தை கொட்டாவைஇ பத்தரமுல்லை மற்றும் பேலியகொடை வரையில் விரிவுபடுத்தப்பட்டு பூர்த்தி செய்யப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "துறைமுக உயர்த்தப்பட்ட அதிவேகப்பாதை நிர்மாணம் மற்றும் களனிப் பாலத்திலிருந்து அத்துருகிரிய வரைக்குமான பாதை,மொரட்டுவ வரைக்குமான கரையே ரப் பாதை விரில் க்கம் மற்றும் கொழும்பு, புற நகர் பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல்களைக் குறைத்தல் என்பவற்றுக்கு பொது முதலீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது." [பக்கம் 25]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • பிரதான பாதைகளில் போக்குவரத்தை இலகுவாக்கும் வகையில் மாற்றுப் பாதை அமைப்புகளை உருவாக்குதல்

  "பிரதான பாதைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளில் போக்குவரத்தை இலகுவில் அணுகக் கூடிய வகையில் 100,000 கிலோ மீற்றர் மாற்றுப் பாதை அமைப்புகளை உருவாக்குதல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "பெரும்பாலும் அனைத்து கிராமங்களையும் உள்ளடக்கியதாக 100,000 கிலோமீட்டர் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 50,000 கிலோமீட்டர் கிராமிய வீதிகளை புனரமைப்பதற்கு ரூபா 20,000 மில்லியனை மேலதிகமாக ஒதுக்குவதற்கு முன்மொழிகிறேன். 12,000 கிராமப்புற கிராமங்களை வெளிச் சூழலுடன் ணைப்பதற்கு வசதியளிப்பதற்கு சிறிய வாகனங்களுக்கு செல்லக்கூடிய அணுகுகையினை வழங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள 10,000 கிராமப்புற பாலம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை விரைவுபடுத்துவதற்கு ரூபா.7000 மில்லியனை நாம் ஒதுக்குவோம்." [பக்கம் 40]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • புகையிரதங்களின் பெட்டிகள் மற்றும் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் புகையிரதங்களின் தரத்தை மேம்படுத்தல்

  "புகையிரதங்களில் பிரயாணிகள் செல்லும் பெட்டிகள் மற்றும் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் புகையிரதங்களின் தரம் மேம்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: உரையில் மொழிபெயர்ப்பு இல்லை

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • புகையிரத பாதைகளின் தண்டவாளங்களைத் திருத்துதல்

  "புகையிரத சேவைகளுக்கு மதிப்புச் சேர்க்கும் திட்டத்திற்கு இணங்க தற்போதுள்ள புகையிரத பாதைகளின் தண்டவாளங்கள் திருத்தப்படும்"

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • கொழும்பு - கட்டுநாயக்கா மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மத்தல விமான நிலையங்களனாது தீர்வை இன்றி வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்களைக் கொண்டு வரவும் அவற்றை ஏற்றுமதி செய்யவும் கூடிய சுதந்திர துறைமுகங்களாக மாற்றப்படுதல்

  "கொழும்பு - கட்டுநாயக்கா மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மத்தல விமான நிலையங்களனாது தீர்வை இன்றி வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்களைக் கொண்டு வரவும் அவற்றை ஏற்றுமதி செய்யவும் கூடிய சுதந்திர துறைமுகங்களாக மாற்றப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "சர்வதேச வர்த்தகத்தில் மொத்த பொருட்கள் பரிமாற்றுகை மத்திய நிலையமாக கொழும்பு மற்றும் அம்பாந்தோட்டையினை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சுங்க பிணைக் குதங்கள் மீதான முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதனுடன் குறித்த பிணைக் குதங்கள் மீதான வாடகைக் கட்டணங்கள் மற்றும் அனைத்து வரிகளிலிருந்தும் அத்தகைய முதலீடுகள் விலக்களிக்கப்படும்." [பக்கம் 10]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்துடன் தொடர்புடைய வகையில் இலங்கைக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தத்தில் திருத்தங்களைக் கொண்டு வருதல்

  "அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் குறித்து ஏற்கனவே சீனாவுடன் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தில் திருத்தங்களைக் கொண்டு வருவது குறித்தமான பரிசீலனைகளை மேற்கொள்வதோடு இரண்டு நாடுகளுக்கும் வெற்றிகரமான நிலை யைக் கொண்டு வருவதற்கான வழி வகைகள் ஆராயப்படும்"

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • நாட்டில் உள்ள புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்களில் இருந்து பெறக் கூடிய சக்திளை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்

  "2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி கலவையானது

  மொத்த நிதி முதலீடுகளின் தொகுப்பில் 40 வீதமாகக் காணப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுவதோடு 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலானது மொத்த ஆற்றல் கலவையில் 80 வீதமாக இருக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது" வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "'சுபீட்சத்தின் நோக்கு' கொள்கைப் பிரகடணத்தின் இலக்கானது 2030 ஆம் ஆண்டளவில் புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி மூலங்களினூடாக நாட்டின் மின்சாரத்தில் ஆகக் குறைந்தது 70 சதவீதத்தினை உற்பத்தி செய்வதாகும். தற்பொழுது 300 மெ.வோ. சூரிய சக்தி தேசிய மின் விநியோகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அதேநேரம், 2021-2023 காலப் பகுதியில் உள்நாட்டு முதலீடுகளின் மூலம் 1,000 மெ.வோ. கொள்ளளவு இணைக்கப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசாங்கத்தின் நிதிப் பங்களிப்புக்கு மேலதிகமாக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் இந்திய கடன் திட்டத்தின் கீழ் குறைந்த வருமானம் பெறும் 100,000 குடும்பங்களுக்கு 50 கி.வோ உற்பத்தி செய்யக்கூடிய சூரியக் கலங்களை வழங்குவதனூடாக 500 மெ.வோ. மின்சாரத்தினை உற்பத்தி செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 26] "முதலீட்டுச் சபையின் ஊக்குவிப்பு கொடுப்பனவு மூலம் தனியார் முதலீட்டினைக் கொண்டு 100 மெ.வோ. இற்கதிகமான காற்றாலை அல்லது மிதக்கும் சூரிய கல கருத்திட்டங்களின் துரித செயற்படுத்துகையின் மூலம் புதுப்பிக்கக் கூடிய சக்தியின் கொள்ளளவினை 1000 மெ.வோ. வரை அதிகரிப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 27]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • 2023 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் கெரவலப்பிட்டி மற்றும் அம்பாந்தோட்டையில் இரண்டு இயற்கை எரிவாயு விசையாளிகள்

  "2023 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் கெரவலப்பிட்டி மற்றும் அம்பாந்தோட்டையில் இரண்டு இயற்கை எரிவாயு விசையாளிகளைப் பொறுத்துவதனை நடைமுறைப்படுத்தல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: இப் பிரச்சினைக்குரிய நிலையை தவிர்ப்பதற்காக லக்விஜய மின் நிலையத்திற்கு மேலதிகமாக 300 மெ. வோ நிலக்கரிமின் நிலையத்தையும் 600 மெகா வோட் இயற்கை வாயு மின் நிலையங்கள் 2 ஐயும்துரிதமாக நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.கெரவலப்பிட்டிய மின் நிலையத்தை இயற்கை மின் நிலையமாக மாற்றுதல், அதேபோன்று தனியார் இயற்கை மின் நிலையத் திட்டத்தின் மூலம் மேலதிக இயற்கை மின் நிலையத்தை நிர்மாணிப்பதற்கும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது." [பக்கம் 25]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • காற்றைப் பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை உருவாக்கும் செயல்முறை ஊடாக மன்னாரில் 100 மெகாவோல்ட் மின்சாரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல்

  "காற்றைப் பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை உருவாக்கும் செயல்முறை ஊடாக மன்னாரில் 100 மெகாவோல்ட் மின்சாரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "முதலீட்டுச் சபையின் ஊக்குவிப்பு கொடுப்பனவு மூலம் தனியார் முதலீட்டினைக் கொண்டு 100 மெ.வோ. இற்கதிகமான காற்றாலை அல்லது மிதக்கும் சூரிய கல கருத்திட்டங்களின் துரித செயற்படுத்துகையின் மூலம் புதுப்பிக்கக் கூடிய சக்திக் கருத்திட்டங்கள் 1000 மெ.வோ. வரை அதிகரிப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். மேலும் புதுப்பிக்கக் கூடிய சக்திக் கருத்திட்டங்கள் அனைத்துக்கும் 7 வருட வரி விடுமுறையொன்றினை அனுமதிப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 27]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • 800 மெகாவோல்ட் சூரிய மின் சக்தியைச் சேர்த்தல்

  "மன்னார் , பூநகரி மற்றும் மொனராகலை உட்பட நாடுமுழுவதிலும் சாத்தியமான இடங்களில் காற்று மற்றும் சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்தி

  பிரதான மின் நிலையங்களுக்கு இடையில் உயர் மின்னழுத்தத்துடன் கூடிய மின் இணைப்புகளின் பிணையத்திற்கு 800 மெகாவோல்ட் மின்சாரத்தைச் சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்" வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "தற்பொழுது 300 மெ.வோ. சூரிய சக்தி தேசிய மின் விநியோகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அதேநேரம், 2021-2023 காலப் பகுதியில் உள்நாட்டு முதலீடுகளின் மூலம் 1,000 மெ.வோ. கொள்ளளவு இணைக்கப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசாங்கத்தின் நிதிப் பங்களிப்புக்கு மேலதிகமாக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் இந்திய கடன் திட்டத்தின் கீழ் குறைந்த வருமானம் பெறும் 100,000 குடும்பங்களுக்கு 50 கி.வோ உற்பத்தி செய்யக்கூடிய சூரியக் கலங்களை வழங்குவதனூடாக 500 மெ.வோ. மின்சாரத்தினை உற்பத்தி செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். இதற்காக 4 சதவீத வட்டி வீதத்தில் கடன் வழங்குவதற்கும் முன்மொழிகின்றேன். இதன் மூலம் குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்கள் மின்சாரத்திற்கான செலவினத்தினை சேமிப்பதற்கு முடியுமென்பதுடன் மேலதிக மின் சக்தியினை தேசிய மின் விநியோகத்திற்கு வழங்குவதன் மூலம் வீட்டிலிருந்தவாறே மேலதிக வருமானத்தினை சம்பாதிக்க முடியும். சமயத் தலங்கள், பொது நிறுவனங்கள், வைத்தியசாலைகள், பாடசாலைகள் மற்றும் பல்வேறுபட்ட தாபனங்களின் கூரைகளில் சூரியக் கலங்களை நிறுவுவதில் முதலீடு செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். 'கமட பலாகாரயக் கமட வியவசாகயக்' (கிராமத்திற்கு மின் நிலையம் - கிராமத்திற்கு தொழில் முயற்சி) எண்ணக்கருவின் கீழ் கிராமிய மட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட தொழில் முயற்சியாளர்களின் முதலீட்டுடன் நிறுவப்பட்ட சூரிய சக்தி மின் நிலையங்களை 10,000 தேசிய மின் விநியோக மின் நிலைமாற்றிகளுடன் இணைப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 26] "முதலீட்டுச் சபையின் ஊக்குவிப்பு கொடுப்பனவு மூலம் தனியார் முதலீட்டினைக் கொண்டு 100 மெ.வோ. இற்கதிகமான காற்றாலை அல்லது மிதக்கும் சூரிய கல கருத்திட்டங்களின் துரித செயற்படுத்துகையின் மூலம் புதுப்பிக்கக் கூடிய சக்தியின் கொள்ளளவினை 1000 மெ.வோ. வரை அதிகரிப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். மேலும் புதுப்பிக்கக் கூடிய சக்திக் கருத்திட்டங்கள் அனைத்துக்கும் 7 வருட வரி விடுமுறையொன்றினை அனுமதிப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 27]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • மனிதருக்கும் யானைகளுக்கும் இடையிலான மோதலைக் குறைத்துக் கொள்வதற்கு மின்சார வேலிகளை அமைத்தல்

  "மனிதருக்கும் யானைகளுக்கும் இடையிலான மோதலைக் குறைத்துக் கொள்வதற்கு மின்சார வேலிகளை அமைத்தல் போன்ற தீர்மானங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "யானை வேலி மற்றும் அகழிகளைத் தயாரித்தல், மனிதன் யானை மோதலின் மூலம் ஏற்படும் உயிர் மற்றும் சொத்துக்களுக்கான சேதங்களை தடுப்பதன் மூலம், மக்களைப் பாதுகாப்பதற்கு அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள சமூகங்களின் பங்களிப்புடன் பாதுகாப்புத் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை வலுவூட்டுவதற்காக, காட்டுப் பகுதிகள், குளங்கள் மற்றும் ஆறுகளில் உள்ள விலங்குகளின் உணவுத் தேவைகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ரூபா 3,000 மில்லியனை ஒதுக்குங்கள். சரணாலயங்கள் மற்றும் யானை வாழும் பகுதிகளை அவற்றின் இடம்பெயர்வு முறைகளுக்கு இடையூறு செய்யாமல் பாதுகாத்தல்." [பக்கம் 40]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • நடைமுறையில் உள்ள சுற்றாடல் சார்ந்த கொள்கைகள் மற்றும் விதிகள் புதுப்பிக்கப்படும்

  "சுற்றாடலைப் பேணிப் பாதுகப்பதற்கு சுற்றாடல் சார்ந்த கொள்கைகள் மற்றும் விதிகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "சுற்றாடல் உணர்திறன் முறையில் பொலிதீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளிலிருந்து ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைக்கும் பொருட்டு 2021 சனவரி 01 முதல் ஒற்றைப் பயன்பாட்டு பொலிதீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தடை செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 41]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • கைவிடப்பட்ட நிலங்களை அடையாளம் கண்டு விவசாய நோக்கங்களுக்காக அவற்றை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு அமைப்பு

  "தரிசு நிலங்களையும் கைவிடப்பட்ட நிலங்களையும் அடையாளம் காணவும் அவற்றை விவசாயக் காணிகளாகவும் காடுகளை வளர்ப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட காணிகளாக

  அவற்றை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு முறை வடிவமைக்கப்படும்" வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "நெற்செய்கை பண்ண முடியுமான வயல் மற்றும் மேட்டு நில காணிகள் எவ்வித பயன்பாடுமின்றி காணப்படுகின்றது. பயிர்ச்செய்ய முடியுமான ஒவ்வொரு நிலமும் ஏதாவதொரு பயிர்ச் செய்கைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். வயல் மற்றும் நில உரிமையாளர்கள் அனைவரும் எதிர்வரும் பெரும் போகத்தில் துரித பயிர்ச்செய்கையில் ஈடுபடுமாறு நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன். செய்கை பண்ணப்படாதிருக்கும் வயல்கள், கைவிடப்பட்டுள்ள விவசாய நிலங்களை உற்பத்தித் திறன் மிக்க விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்துவதற்கு மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் வகையில் 2000 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்க கமத்தொழில் அபிவிருத்திச் சட்டத்தினைத் திருத்துவதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்." [பக்கம் 20]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • கடல் மாசடையாமல் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான செயல்த் திட்டம்

  "பிளாஸ்டிக்கினால் கடல் மாசடைவது உட்பட பல விதமான மாசடைதல்களில் இருந்து கடல்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வத்றகான செயலத் திட்டமொன்று உருவாக்கப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: "சுற்றாடல் உணர்திறன் முறையில் பொலிதீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளிலிருந்து ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைக்கும் பொருட்டு 2021 சனவரி 01 முதல் ஒற்றைப் பயன்பாட்டு பொலிதீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தடை செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன். சகல பிளாஸ்டிக் உற்பத்திக்கும் கண்ணாடிப் பொருட்கள், சுற்றுச்சூழல் நட்பான சுகாதார பொருட்கள் மற்றும் இழிவுபடுத்தக் கூடிய பொருட்கள் ஆகியவற்றிற்காக மீள்சுழற்சி செய்வது கட்டாயமாக்கப்படும்." [பக்கம் 41] "நாட்டின் நதிப் படுக்கைகளில் நீர் மாசுபடுவது, முக்கியமாக ஒழுங்கற்ற மனித நடவடிக்கைகள், நகரமயமாக்கல் மற்றும் கைத்தொழில்மயமாக்கல் ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது. பொலிதீன், பிளாஸ்டிக் மற்றும் மலம் போன்றவற்றை ஆறுகளில் ஒழுங்கற்ற முறையில் அகற்றுதல் மற்றும் மண்ணரிப்பு மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாடு காரணமாக ஆறுகள் மாசுபடுதல் என்பன சுற்றுச்சூழலுக்கு சவாலாக மாறியுள்ளது. எனவே, பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாதுகாப்புத் தேவைகளுக்கு இணங்க ஒரு நிறுவப்பட்ட பொறிமுறைக்கு அமைவாக, கழிவுநீரை ஒழுங்கற்ற முறையில் அகற்றுவதைத் தடுத்தல் மற்றும் மணல் சுரங்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் போன்ற அடையாளம் காணப்பட்ட முன்னுரிமை நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக ரூபா 200 மில்லியனை ஒதுக்குவதற்கு நான் முன்மொழிகிறேன்." [பக்கம் 37]

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • ஒழுங்கான கழிவு சேகரிப்பு முறைமையொன்றை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரதேச சபைகளால் பகிரப்பட்ட திண்மக் கழிவுப் பொருட்களை இறுதியாக அகற்றுவதற்கான நவீன பொறியியல் நிலப்பரப்புக்கள் உட்பட முறையான கழிவு சேகரிப்பு முறைமைகள் மற்றும் கழிவுப் பொருட்களை அகற்றுவதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்கள் என்பவை அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  வரவுசெலவுத்திட்ட உரை 2021: உரையில் மொழிபெயர்ப்பு இல்லை

  more
  Mentioned-in-the-budget.ta
 • "இயற்கைச் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்களை பாதுகாத்தல்"

  "தரக் குறைவான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்களை மீட்டெடுத்து புனருத்தாபனம் செய்வதன் மூலம் இயற்கைச் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்கள் பாதுகாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வன விலங்குகள், விவசாய நிலங்கள், போன்றவற்றைக் கொண்டிருப்பதனால் சுற்றாடல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளில் பாரிய அளவிலான அபிவிருத்திப் பணிகளைத் தடை செய்தல்

  வன விலங்குகள், விவசாய நிலங்கள், போன்றவற்றைக் கொண்டிருப்பதனால் சுற்றாடல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளில் பாரிய அளவிலான அபிவிருத்திப் பணிகள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய கொள்கைத் திட்டமிடல் மற்றும் அமுலாக்கல் ஆணைக்குழுவை நிறுவுதல்

  "தற்போது நடைமுறையில் உள்ள “தேசிய பொருளாதார மன்றம் மற்றும் மூலோபாய முகாமைத்துவ நிறுவனம்” என்பவை கலைக்கப்பட்டு அதற்குப் பதிலாக தேசிய கொள்கைத் திட்டமிடல் ஆணைக்குழு நேரடியாக ஜனாதிபதியின் கீழ் செயற்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மூலோபாய சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ளுதல்

  "நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மூலோபாய சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடுகள் மேற்கொள்ளப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அரசதுறையினருக்கான வாகனங்களை விலைகொடுத்து வாங்குவதனை 3 வருடங்களுக்கு நிறுத்துதல்

  "அரசதுறையினருக்கான வாகனங்களை விலைகொடுத்து வாங்குதல் (அமைச்சர்களுக்கான வாகனங்களை வாங்குதல் உட்பட) மற்றும் பலதரப்பட்ட அலுவலக வசதிகளை வழங்கும் பொருட்களை வாங்குதல் போன்றவற்றை 3 வருடங்களுக்கு நிறுத்துத"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சுற்றுப்புறக் கொள்கையின் அடிப்படையில் கட்டிடங்களுடன் கூடிய குடியிருப்புக்களை உருவாக்குதல்

  "கட்டிடங்களுடன் கூடிய குடியிருப்புக்களை உருவாக்குதலானது சுற்றுப்புறக் கொள்கை மற்றும் ஒரு கட்டிட முகப்பில் அல்லது உள்துறை சுவரில் தாவரங்களை பரப்ப அனுமதிக்கும் கட்டமைப்பான நிலைக்குத்தான பசுமை Nமம்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்டையில் மேற்nகாள்ளப்படுவதோடு அக் குடியிருப்புக்களானது அத்தனை குடியேற்றங்கள் பசுமை நகரங்களாகவும் ஸ்மார்ட் நகரங்களாகவும் மாற்றப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நிதி சார்ந்த குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் மோசடிகள் குறித்தான விகாரணைகளை மேற்கொள்வதற்கான விசேட நீதிமன்றம் ஒன்றினை நிறுவுதல்

  "நிதி சார்ந்த குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் மோசடிகள் குறித்தான விகாரணைகளை மேற்கொள்வதற்கான விசேட நீதிமன்றம் ஒன்றினை நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய கொள்வனவு முறைமையை நிறுவுதல்

  "தேசிய கொள்வனவு முறைமையொன்றை அறிமுகப்படுத்துவதோடு விதிமுறைகளைக் கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கொள்கையுடனும் வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் செயல்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சுத்திகரிப்புச் செயல்முறை தொடர்பான தரச் சான்றிதழ்

  "சுத்திகரிப்புச் செயல்முறை தொடர்பான தரச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • SOE க்களின் கணக்கர்யவ அறிக்கைகளை உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பித்தல்

  "அனைத்து அரச வங்கிகள், அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் அரச கூட்டுத் தாபனங்களின் தடயவியல் கணக்காய்வுகளை நடத்துவதற்கும், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக’;காய்வுத் தரங்களைப் பயன்படுத்தி கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளைஉரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிப்பது முக்கியமான விடயமாகக் கொள்ளப்படும் "

  more
  Progress-unknown.ta
 • சுற்றாடல் பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வுச் செயல்த் திட்டங்கள்

  "வனப் பாதுகாப்பு, மண் பாதுகாப்பு, கடலோர பாதுகாப்பு, கழிவுப் பொருள் முகாமைத்துவம், சக்தி வளங்களின் முகாமைத்துவம், ஒலியினால் சுற்றாடல் மாசடைதல் போன்ற விடயங்களில் சமூகத்தினரின் விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்கும் அவற்றைப் பாதுகாக்கும் பணிகளில் மக்கள் ஈடுபடுவதற்பும் ஏற்ற வiகையில் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வுச் செயல்த் திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பௌத்த மதத்திற்கு முக்கியத்துவம்

  "அரசியல் யாப்பின் 9 ஆவது உறுப்புரைக்கு இணங்க பௌத்த மதத்திற்கு நாம் முதலிடம் கொடுத்து பத்தசாசனத்தைப் பாதுகாப்போம்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய நிறுவன அதிகாரசபை ஒன்றினை நிறுவுதல்

  "அரச வியாபார நிறுவனங்கள் வணிக ரீதியாக நிலைத்திருக்கக் கூடியவை என்பதனையும், இலாபம் ஈட்டும் நிறுவனங்களானது உலகலாவிய ரீதியில் பயன்படுத்தப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளையும், அறிவுபூர்வமான அனர்த்த முhகமைத்துவ உத்திகளைக் கடைபிடிப்பதனையும் உறுதி செய்வதற்கு தேசிய வியாபார நிறுவனங்களின் அதிகாரசபை ஒன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பௌத்த பிக்குகளுக்கான கல்வித் திட்டங்கள்

  "இளம் பௌத்த பிக்குகளின் ஆங்கில மொழி அறிவு கணினி அறிவு மற்றும் தொழில்நுட்ப திறன்களை விருத்தி செய்வதற்கான புதிய கல்வித் திட்டங்கள் முன்வைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வருடாந்த அறிக்கைகளை உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிப்பதனை கட்டாயமான விடயமாக்குதல்

  "அரச நிறுவனங்களின் வருடாந்த அறிக்கைகளை உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிப்பதனை கட்டாயமான விடயமாக்குதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பிரிவேனா கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு சிறப்புத் திட்டம்

  "கல்வி அமைச்சின் அனுசரணையில் 'பிரிவேனா' கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கு சிறப்பு திட்டமொன்று ஏற்பாடு செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • விசேட கண்காணிப்புத் திட்டமொன்றை நிறுவுதல்

  "பணம் சார்ந்த விடயங்களில் தனக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அரசாங்கம் கருதும் நிறுவனங்களுக்கான விசேட கண்காணிப்புத் திட்டமொன்றினை திறைசேரி நடைமுறைப்படுத்தும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • புதிய அரசியலமைப்பொன்றைத் தயாரிப்பதற்கான பாராளுமன்றத் தேர்வுக் குழு ஒன்றினை நியமித்தல்

  "பொது மக்கள் அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் சிவில் சமூகக் குழுக்களது ஈடுபாட்டுடன் புதிய அரசியலமைப்பொன்றைத் தயாரிப்பதற்கான பாராளுமன்றத் தேர்வுக் குழு ஒன்று நியமிக்கப்படும் "

  more
  Progress-unknown.ta
 • மதங்களுக்கு இடையிலான ஆலோசனைக் குழு ஒன்றினை நியமித்தல்

  "ஜனாதிபதியின் தலைமையின் கீழ் மதங்களுக்கு இடையிலான ஆலோசனைக் குழு ஒன்றினை நியமித்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நடுநிலை மற்றும் மத்தியஸ்தம் வகிப்பதனை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள்

  "நடுநிலை மற்றும் மத்தியஸ்தம் வகிப்பதனை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதன் மூலம் சிவில் சமூத்தினர் மத்தியில் ஏற்படும் முரண்பாடுகள் மற்றும் மோதல்களை நீதிமன்றங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுவதற்குப் பதிலாக மத்தியஸ்த சபைகளில் தீர்க்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • விரிவான விபரங்களைக் கொண்ட குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அரசியல் கைதிகளின் குற்றச்சாட்டினை நிரூபித்தல் அல்லது விடுதலை செய்தல்

  "பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு நீண்ட காலமாக தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டு கைதிகளின் குற்றச்சாட்டhனது மூன்று மாதங்களுக்குள் நிரூபிக்கப்படும் அல்லது அவர்களை விடுதலை செய்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நீதித்துறைக்கு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "நீதித்துறை சார்ந்த முறைமைகளுக்கும் நீதித்துறை சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கும் இடையிலான ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய நில ஆணைக்குழு ஒன்றினை நிறுவுதல்

  "பொருத்தமான நிலப் பயன்பாட்டுக் கொள்கைகளை தயாரிப்பதற்கு தேசிய நில ஆணைக்குழு ஒன்றினை நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வெகுசன ஊடகங்களுக்கான உயர் கல்வி நிறுவனம்

  "உயர் தொழில்முறை திறன்களைக் கொண்ட ஊடக நிபுணர்களை உருவாக்குவதற்காக சர்வதேச தரத்திற்கு இணையான 'வெகுசன ஊடகங்களுக்கான உயர் கல்வி நிறுவனம்' அரசாங்கத்தின் ஆதரவுடன் நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இரு மொழிக் கல்வி

  "அரசாங்கத்தின் முழு ஆதரவோடு சிங்கள மொழி மூலம் கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் தமிழ் மொழியைக் கற்க வேண்டும் எனவும், தமிழ் மொழி மூலம் கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் சிங்கள மொழியைக் கற்க வேண்டும் எனவும் அரசாங்கத்தின் முழு ஆதரவோடு கட்டாயமாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வெகுசன ஊடக கல்வியை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான குழு

  "உயர் கல்வித் தரங்களுக்கு இணங்க வெகுசன ஊடகக்கல்வியை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களது குழு ஒன்று நியமிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பிரச்சாரங்கள் தொடர்பான நிதிச்சட்டங்களை இயற்றுதலும் வன்முறைகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு அதிகாரம் வழங்குதலும்

  "தேர்தல் தொடர்பான செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், வன்முறைகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு அதிகாரம் வழங்கவும் கூடிய வகையில் புதியதொரு சட்டத்தை இயற்றுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இலங்கை ரூபாவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனமும்; இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனமும் பாராளுமன்றத்திற்கு பொறுப்புக் கூரவேண்டிய ஆணைக்குழு ஒன்றின் கீழ் கொண்டுவரப்படும்

  "இலங்கை ரூபாவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனமும்; இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனமும் பாராளுமன்றத்திற்கு பொறுப்புக் கூரவேண்டிய ஆணைக்குழு ஒன்றின் கீழ் கொண்டுவரப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இராணுவ மற்றும் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளுக்கு சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு

  "புலனாய்வ அமைப்புக்கள்இ ஆயுதப்படைகள் மற்றும் காவல்துறையில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் எவ்pதமான அரசியல் தலையீடுகளும் அற்ற முறையில் அச்சமின்றி சுயகௌரவத்துடன் தமது பணிகளில் ஈடுபடக் கூடிய வகையில் சட்டப் பாதுகாப்பு வழங்குதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய பத்திரிகைச் சபையை மறுசீரமைத்தல்

  "மின்னணு ஊடகங்கள், அச்சு ஊடகங்கள், ஏனைய புதிய ஊடகங்கள் என்பவை உள்ளடங்கும் வகையில் தேசிய பத்திரிகைச் சபையை மறுசீரமைத்து ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் ஊடக நிறுவனங்கள் தொடர்பான விடயங்களில் தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் குறித்தான விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்கான ஆணைக்குழ ஒன்றினை நியமித்தல்

  "ஏப்ரல் 21 பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு காரணமான அனைவரின் நடவடிக்கைகள் குறித்து விசாரிக்கவும்இ சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட நடைமுறைக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கவும் சுயாதீனமான ஆணைக்குழு ஒன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பத்திரிகையாளர் கழகங்களை அமைத்தல்

  "அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் விரிவான வசதிகளை வழங்குவதற்காக மாகாண kl;lj;jpy; பத்திரிகையாளர் கழகங்கள் அமைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலின் விளைவாக நிரந்தரமாக ஊனமுற்றவர்களை உள்ளடக்கிய பராமரிப்புத் திட்டம் ஒன்றினை நிறுவுதல்

  "ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதலின் விளைவாக

  நிரந்தரமாக ஊனமுற்றவர்களை நீண்டகால அடிப்படையில் பராமரிக்கும் வகையில் அவர்களை உள்ளடக்கிய பராமரிப்புத் திட்டம் ஒன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாரம்பரிய தளங்களுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பு வழங்குதல்

  "வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாரம்பரிய தளங்கள் மற்றும் தொல்பொருளியல் ரீதியாக முக்கியமான தளங்களுக்கு மிக உயர்ந்த பாதுகாப்பை வழங்குவதற்காக கட்டளை;ச் சட்டங்களில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலில் பெற்றோரை இழந்த பிள்ளைகளைப் பராமரித்து வரும் உறவினர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குதல்

  "ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலில் பெற்றோரை இழந்த பிள்ளைகளைப் பராமரித்து வரும் உறவினர்களுக்கு மாதாந்த அடிப்படையில் நிதி உதவி வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • டிஜிட்டல் தொல்பொருள் கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்குதல்

  "அனைத்து மதங்களுக்கும் சொந்தமான தொல்பொருள் மற்றும் வரலாற்று ரீதியான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழிபாட்டுத் தலங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்கும் டிஜிட்டல் தொல்பொருள் கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்குதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பயங்கரவாதத் தாக்குதலினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கங்களுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்குள் இழப்பீடு வழங்கப்படும்

  "பயங்கரவாதத் தாக்குதலினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கங்களுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்குள் இழப்பீடு வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • துணை எழுத்தாளர்களுக்கு வரிச் சலுகைகள்

  "புத்தகங்களின் துணைப் பிரதிகளை வெளியிடுதல், காகிதப் பொருட்கள் மற்றும் அச்சு இயந்திரங்களைக் கொள்வனவு செய்தல் போன்றவற்றுக்கு வரி சலுகைகள் வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • போதைப்பொருள் பாவனையாளர்களுக்கான மறுவாழ்வுத் திட்டம்

  "போதைப்பொருள் பாவனைக்கு அடிமையாளர்கள் அனைவரும் சீர்திருத்தப்படுவதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தேசிய மறுவாழ்வுத் திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • எழுத்தாளர்களது ஆக்கங்கள் மற்றும் படைப்புக்களை உபயோகிப்பதற்காக சட்டபூர்வமாக வழங்கப்பட வேண்டிய கொடுப்பனவுகளை உறுதிப்படுத்துவதற்கான முறைமை

  "எழுத்தாளர்களது ஆக்கங்கள் மற்றும் படைப்புக்களை உபயோகிப்பதற்காக சட்டபூர்வமாக வழங்கப்பட வேண்டிய கொடுப்பனவுகளை உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தங்களை வெளியிடுவதன் மூலம் பொருத்தமான முறைமையொன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் சிறைத் தண்டணைக்கு உட்பட்டுள்ள அனைத்து ஆயுதப்படை வீரர்கள், பொலிஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் சி.டி.எஃப் பணியாளர்களை விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்

  "பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் சிறைத் தண்டணைக்கு உட்பட்டுள்ள அனைத்து ஆயுதப்படை வீரர்கள், பொலிஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் சி.டி.எஃப் பணியாளர்களை விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வெளியீட்டுப் பணிகளில் ஈடுபடுவோருக்கான உதவித் திட்டங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கான நிதி உதவிகள்

  "தேசிய நூலகம் மற்றும் ஆவண சேவைகள் சபையினால் வழங்கப்படும் வெளியீட்டு உதவி திட்டத்தை விரிவுபடுத்தும் வகையில் நிதி ஒதுக்கீடுகள் அதிகரிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பொலிஸ் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றினை நிறுவுதல்

  "கொத்தலாவலை பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகத்தைப் போன்ற ஒரு பொலிஸ் பல்கலைக்கழகம உருவாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பேராசிரியர் எதிரிவீர சரச்சந்திர நாடக பயிற்சிக் கல்லூரிக்கு புத்துயிர் அளித்தல்

  "கலாச்சார விவகாரத் திணைக்களத்தின் பேராசிரியர் எதிரிவீர சரச்சந்திர நாடக பயிற்சிக் கல்லூரியை முழுமையாக புதுப்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு மோட்டார் சைக்கிள்களை வழங்குதல்

  "வெளிக்கள் மட்டத்தில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய பொலிஸ் பரிசோதகர் பதவியிலும் குறைந்த பதவியில் உள்ள பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு மோட்டார் சைக்கிள்கள் வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • திரைப்படத் துறையை மேம்படுத்துவதற்கான சிறப்புப் பணிக்குழு

  "திரையுலகில் ஆழமாக வேரூன்றிப் போயுள்ள சிக்கல்களை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கும் துரிதமான முறையில் புதுப்பிப்பதற்கு முன்னேற்றகரமான வழிமுறையை முன்மொழியவும் ஒரு சிறப்புப் பணிக்குழு நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • முன்பள்ளிகளையும் மதியநேர சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையங்களையும் நிறுவுவதற்குத் தேவையான ஆதரவையும் நிதி உதவியையும் வழங்குதல்

  "ஒவ்வொரு கிராம சேவகர் பிரிவிலும் ஒரு முன் பள்ளியையும் மதியநேர சிறுவர் ஒரு நாள் பராமரிப்பு நிலையத்தையும் நிறுவுவதற்கு அரச ஆதரவு வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஒரு புதிய கலை மற்றும் சிற்பக் கண்காட்சிக் கலையகம்

  "புதிய தொரு கலை மற்றும் சிற்பக் கண்காட்சிக் கலையகம் நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வாழ்வின் சுபிட்சத்திற்காகச் செய்யப்படும் நம்பிக்கை சார்ந்த செயற்பாடுகளான தொயில் சாந்தி கருமங்கள் போன்றவற்றுடன் தொடர்புடைய பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதற்க விசேட அமைப்பு

  "வாழ்வின் சுபிட்சத்திற்காகச் செய்யப்படும் நம்பிக்கை சார்ந்த செயற்பாடுகளான தொயில் சாந்தி கருமங்கள் போன்றவற்றுடன் தொடர்புடைய பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதற்கு கலாச்சார அமைச்சின் கீழ் விசேட அமைப்பொன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஆகக் குறைந்தது, மும்மொழி மூலம் கற்பிக்கும் ஒரு பாடசாலையையாவது மாதிரிப் பாடசாலையாகக் கட்டி எழுப்புதல்

  "ஹோமாகமை மற்றும் மாத்தறையில் அமைந்துள்ள மஹிந்த ராஜபக்ச வித்தியாலயங்களைப் போன்று ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஆகக் குறைந்தது மும்மொழி மூலம் கற்பிக்கும் ஒரு இடைநிலைப் பாடசாலையாவது மாதிரிப் பாடசாலையாகக் கட்டி எழுப்பப்படும். முதல் இரண்டு வருடங்களுக்குள் இத்தகைய 20 பாடசாலைகளைக் கட்டி எழுப்புதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சாந்திகர்மங்களைச் செய்வோருக்குத் தேவையான மூலப்பொருட்களை வழங்குவதற்கான ஒரு கட்டமைப்பு

  "வாழ்வின் சுபிட்சத்திற்காகச் செய்யப்படும் நம்பிக்கை சார்ந்த செயற்பாடுகளான தொயில் சாந்தி கருமங்கள் போன்றவற்றைச் செய;வதில் நிபுணத்துவம் மிக்கவர்களுக்கு அவற்றைச் செய்வதற்குத் தேவையான மூலப்பொருட்களை சேமித்து வைப்பதோடு தொடர்புடைய சட்ட விதிமுறைகளுக்கு இணங்க கட்டமைப்பொன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பல்கலைக்கழக அனுமதியை வழங்குவதற்கு அறிவியல் சார்ந்த புதியதொரு முறையை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "பல்கலைக்கழக அனுமதியை வழங்குவதற்கு மாவட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட முறையிலும் பார்க்க பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட அறிவியல் சார்ந்த புதியதொரு முறையை அறிமுகப்படுத்துதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • திவிநகும செயல்த் திட்டத்தை மீண்டும் ஆரம்பித்தல்

  "திவிநகும செயல்த் திட்டத்தை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கும் புத்துயிர் பெறச் செய்வதற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • க.பொ.த சாதராண தரம் மற்றும் க.பொ.த உயர்தரம் தொடர்பான வயதெல்லைகளில் திருத்தங்களைக் கொண்டு வருதல்

  "சர்வதேச பரீட்சை விதிமுறைகளுக்கு இணங்க க.பொ.த சாதராண தரம் மற்றும் க.பொ.த உயர்தரம் தொடர்பான வயதெல்லைகளில் திருத்தங்களைக் கொண்டு வருதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கூட்டுறவுக் கிராம முறைமையை ஆரம்பித்தல்

  "கூட்டுறவுக் கிராம முறைமையின் கீழ் குறைந்த வருமானத்தைப் பெறும் 100,000 குடும்பங்களைத் தெரிவு செய்து விவசாயம், மீன் பிடித்துறை, கால்நடை வளர்ப்பு போன்ற துறைகளில் பயிற்சி, உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், தேவையான உபகரணங்கள், சந்தை வசதிகள் போன்றவை செய்து கொடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பல்கலைக்கழக பட்டத்தைப் பெற்றுக் கொள்தவற்கு எடுக்கப்படும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதற்கான சீர்திருத்தங்கள்

  "பல்கலைக்கழக பட்டத்தைப் பெற்றுக் கொள்தவற்கு எடுக்கப்படும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதற்கான சீர்திருத்தங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இளைஞர்களுக்கான தொழில்முறைப் பயிற்சி வாய்ப்புக்கள்

  "சமுர்தி திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்று வரும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு தொழில் பயிற்சி வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தரம் 6 மாணவர்களது நுண்ணறிவுத் திறன் மட்டத்தை மதிப்பிடுவதற்கான முறையொன்றை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "தரம் 6 இல் மாயவர்களது நுண்ணறிவுத் திறனை மதிப்பிடுமு; வகையில் புதிய முறை ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்துவதோடு அவர்கள் பெற்ற புள்ளிகள் மற்றும் அவர்களது உள்ளார்ந்த திறன்களுக்கு இணங்க உயர் கல்வி சார்ந்த விடயங்களில் அவர்கள் வழிப்படுத்தப்படுவார்கள்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களையும் ஸ்மார்ட் கற்கை முறைகளை உபயோகிக்கும் பல்கலைக்கழகங்களாக மாற்றுதல்

  "அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் ஸ்மார்ட் கற்கை முறைகளை உபயோகிக்கும் பல்கலைக்கழகங்களாக மாற்றப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சமுர்தி வங்கிகளை மறுசீரமைத்தல்

  "நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளை உபயோகிக்கும் வகையில் சமுர்தி வங்கிகள் அனைத்தும் மறுசீரமைக்கப்படுவதோடு வாடிக்கையாளர்கள் தமது நாளாந்த பரிவர்த்தனை நடவடிக்கைகளை கையடக்கத் தொலைபேசிகள் ஊடாக செய்யக் கூடிய வசதிகளும் செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சமூக பாதுகாப்பு நிதியமொன்றை நிறுவுதல்

  "முதியோர் சமூகத்திற்குரிய சுகாதாரம், சமயம் மற்றும் ஏனைய நடைமுறைத் தேவைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் சமூக பாதுகாப்பு நிதியமொன்றை நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பெற்றோர் இருவரில் ஒருவரை மாத்திரம் கொண்ட ஒற்றைப் பெற்றோர் குடும்பங்களுக்கான மாதாந்த கொடுப்பனவு

  "12 வயதிற்குக் குறைந்த பிள்ளைகளைக் கொண்டவர்களாகவும் வருமான வழிகள் எதுவும் இல்லாதவர்களாகவும் விளங்கும் ஒற்றைப் பெற்றோர் குடும்பங்களுக்கு மாதாந்த கொடுப்பனவு வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இலங்கை ஜெர்மன் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிறுவனத்துடன் இணைந்த பயிற்சி நிறுவனங்களை நிறுவுதல்

  "இலங்கை ஜெர்மன் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிறுவனத்துடன் இணைந்த 4 பயிற்சி நிறுவனங்களை மாத்தறை, மன்னார், மட்டக்களப்பு மற்றும் பதுளையில் நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தற்போதுள்ள பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல்

  "தற்போதுள்ள 6 பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கையை 20 ஆக அதிகரித்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இரண்டு புதிய புனர்வாழ்வு நிலையங்கள்

  "முதல்த் தடவையாக சிறைக்குச் செல்லும் கைதிகள் மற்றும் சிறிய குற்றங்களுக்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளுக்காக முழுமையான தரத்துடன் கூடிய இரண்டு புனர்வாழ்வு நிலையங்கள் நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சுவ திவிமக செயல்த் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல்

  "மக்கள் மத்தியில் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வதற்கான செயல்த் திட்டமான

  "சுவ திவிமக" செயல்த் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பாதசாரிகளுக்கான நடை பாதைகளை அமைத்தல்

  "பிரதான பாதைகளுக்குள் செல்லாமல் பாதசாரிகள் நடப்பதற்கு எல்லா வீதிகளிலும் பாதசாரிகளுக்கான நடை பாதைகள் அமைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளை தேசிய மருத்துவமனைகளின் தரத்திற்கு தரம் உயர்த்துதல்

  "ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு மருத்துவமனையானது போதுமான மருத்துவ உபகரணங்கள் சேவைகள் மருத்துவர்கள் போன்றவற்றுடன் கூடிய முழுமையான மருத்துவமனையாக தேசிய மருத்துவமனையின் தரத்திற்கு ஒப்பானதாக தரம் உயர்த்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வீதி விபத்துக்கள் தொடர்பாக தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் சட்டத்தில் திருத்தம்

  "வீதி விபத்துக்களின் விளைவாக மரணங்கள் மற்றும் நிரந்தரமான உடல் குறைபாடுகள் போன்றவற்றுக்கு நியாயமான இழப்பீடு வழங்கக் கூடிய வகையில் தற்போதுள்ள சட்டங்கள் மறுபரிசீலனை செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அனைத்து மருத்துவமனைகள்,மருந்தகங்கள் மற்றும் ஆய்வு கூடங்களை நிர்வகிப்பதற்கான ஒழுங்குமுறை அதிகார சபை ஒன்றினை நிறுவுதல்

  "அனைத்து மருத்துவமனைகள், மருந்தகங்கள் மற்றும் ஆய்வு கூடங்களை நிர்வகிப்பதற்கான ஒழுங்குமுறை அதிகார சபை ஒன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • யானைகளைக் கொலை செய்வோர் மீது சட்ட நடவடிக்கைகள்

  "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் யானைகளைக் கொடூரமாக கொலை செய்த குற்றவாளிகள் எனக் கண்டறியப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஒன்லைன் உளவியல் ஆலோசனைச் சேவையை நிறுவுதல்

  "24 மணிநேரமும் சேவையைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வகையில் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ளக் கூடிய தொலைபேசி எண்ணுடன் கூடிய இலவச ஒன்லைன் உளவியல் ஆலோசனைச் சேவை வசதிகளை சுகாதார அமைச்சின் கீழ் நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • செல்லப் பிராணிகளுக்குத் தேவையான பொருட்கள் மீதான சலுகை விலை திட்டங்கள்

  "செல்லப் பிராணிகளுக்குத் தேவையான மருந்துகள் ஏனைய பொருட்கள் மீதான சலுகை விலை நிர்ணயத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஒவ்வொரு கிராம சேவையாளர் பிரிவிலும் மக்களை மையமாகக் கொண்ட குழுக்களை நிறுவுதல்

  "ஒவ்வொரு கிராம சேவையாளர் பிரிவிலும், அங்குள்ள மதத் தலைவர்கள், கல்வியறிவும் அறிவுத் திறனும் கொண்ட மூத்தவர்கள், இளைஞர் தலைவர்கள், பெண் பிரதிநிதிகள் ஆகியோரின் பங்களிப்புடன் கூடிய மக்கள் மையக் குழுக்கள் நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மருத்துவ ஆய்வுகளை ஊக்குவிக்கும் திட்டமொன்றை ஆரம்பித்தல்

  "மருத்துவ ஆய்வுகள், புதிய விடயங்களைப் பற்றி அறிதலும் பயன்படுத்தலும், பயிற்சி போன்றவற்றை ஊக்குவிக்கும் திட்டமொன்று ஆரம்பிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஒவ்வொரு கிராம சேவையாளர் பிரிவிலும் ஒரு மக்கள் மைய நிலையத்தை நிறுவுதல்

  "ஒவ்வொரு கிராம சேவையாளர் பிரிவிலும் மக்கள் மைய நிலையமொன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஆய்வுகளைற நடத்திப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தரவுகள் மற்றும் கணக்காய்வுத் தரவுகளை அடிப்பயைடாகக் கொண்டு சுகாதாரத் துறை சார்ந்த கொள்கைகளையும் திட்டமிடல்களையும் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான முறைமை ஒன்றினை உருவாக்குதல்

  "ஆய்வுகளை நடத்திப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தரவுகள் மற்றும் கணக்காய்வுத் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு சுகாதாரத் துறை சார்ந்த கொள்கைகளையும் திட்டமிடல்களையும் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான ஒரு முறைமை உருவாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய சுதேச மருத்துவ சபை மற்றும் இலங்கை ஆயுர்வேத மருத்துவ சபையினை நிறுவுதல்

  "தேசிய சுதேச மருத்துவ சபை மற்றும் இலங்கை ஆயுர்வேத மருத்துவ சபை என்பன நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • புதிய மாகாண எல்லைகளை ஒதுக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு குழு

  "புவியியல் காரணங்கள், மக்கள் தொகை, மற்றும் நிர்வாக அம்சங்களின் அடிப்படையில் புதிய மாகாண எல்லைகளை மீள் மதிப்பீடு செய்வதற்கும் எல்லைகளை ஒதுக்கிக் கொள்வதற்கும் அதிகாரம் பெற்ற குழுவொன்று நியமிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஆயுர்வேத மற்றும் ஹோமியோபதி சிகிச்சைக்காக சுற்றுலாப் பயணிகள் விடுக்கும் கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்யும் திட்டமொன்றை உருவாக்குதல்

  "ஆயுர்வேத மருத்துவம், சித்தமருத்துவம், யுனானி மருத்துவம், ஏனைய தெசிய மற்றும் மருத்துவ முறைகள், ஹோமியோபதி சிகிச்சை முறைகள் போன்றவற்றுக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் விடுக்கும் கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்யக் கூடிய வகையில் ஒரு முறைமையை உருவாக்குமாறு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சிற்கு அறிவுறுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் மாகாண சபைகளுக்கு அதிகாரங்களை வழங்கி வலுப்படுத்தல்

  "மாகாண சபைகளுக்குள் அடங்கும் பிரதேச சபைகள், நகர சபைகள் மற்றும் நகராட்சி மன்றங்கள் தொடர்பான அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு மாகாண சபைகளுக்கு கூடுதல் அதிகாரங்கள் வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் இளைஞர்களுக்கு உளவளசேவைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய ஆலோசனை மையங்களை நிறுவுதல்

  "தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் இளைஞர்களுக்கான உளவளசேவை மையங்களை இளைஞர் சேவைகள் அமைச்சின் கீழ் நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • புனர்ஜீவ நிதியத்தை ஆரம்பித்தல்

  "வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் அடிப்படை தேவைகளை மேம்படுத்துவதற்கு “புனர்ஜீவ நிதியம்” ஆரம்பிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய இளைஞர் நிதியத்தை நிறுவுதல்

  "தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் இளைஞர்களுக்கு முதலீடு செய்வதற்கு தேசிய இளைஞர் சேவை நிதியத்தை நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • போரினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கான வீடுகள்

  "30 ஆண்டுகால போரினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இளைஞர் மனிதவளத் தரவு வங்கி ஒன்றை நிறுவுதல்

  "இளைஞர் மனிதவளத் தரவு வங்கி ஒன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட இளைஞர்களுக்கான முதலீட்டுத் திட்டங்கள்

  "புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு முதலீட்டுத் திட்டங்கள் கிடைக்க் கூடிய வகையில் ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • விளையாட்டுத்துறை சார்ந்த விடயங்களைக் கற்பிப்பதற்கான பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை நிறுவுதல்

  "விளையாட்டுத்துறை சார்ந்த விடயங்களைக் கற்பிப்பதற்கான சர்வதேச மட்டத்திலான பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அரசாங்கத்தின் பிடியில் இருக்கும் தனியார் நிலங்களை அவற்றின் உரிமையாளர்களுக்கு வழங்குதல்

  "தற்போது அரசாங்கத்தின் வசம் உள்ள அனைத்து தனியார் நிலங்களும் அந்தந்த உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சிறுவர்களுக்கு எதிரான வன்முறை மற்றும் துஷ்பிரயோகங்களைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "குழந்தைகளுக்கு எதிரான எல்லா விதமான சுரண்டல்கள் துஷ்பிரயோகங்கள் மற்றும் வன்முறைகளுக்கு தீர்வு காணக் கூடிய வகையில் ஒரு திட்டம் நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பொருளாதார வலையங்களை உருவாக்குதல்

  "வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பொருளாதார வலையங்கள் உருவாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • முன் பள்ளிகள் மற்றும் மதியநேர பராமரிப்பு நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் சிறுவர்கள் துஷ்பிரயோகம் வன்முறை மற்றும் சுரண்டலுக்கு உட்படுவதனைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான செயல்த் திட்டம்

  "முன் பள்ளிகள் மற்றும் மதியநேர பராமரிப்பு நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் சிறுவர்கள் துஷ்பிரயோகம் வன்முறை மற்றும் சுரண்டலுக்கு உட்படுவதனைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான செயல்த் திட்டமொன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • யாழ்ப்பாணத்தில் 'நெலும் பொக்குன - தாமரைத்தடாகம்' கலையகமொன்றை நிர்மாணித்தல்

  "முதன்மையாக இயற்கையில் காட்சிக்குரிய படைப்புகளை உருவாக்கும் கலைகளான சித்திரம் ஓவியம் சிற்பம் போன்ற கலை வடிவங்களில் யாழ்ப்பாணத்தில்உள்ள இளைஞர்கள் தமது நாட்டத்தை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்துவதனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 'நெலும் பொக்குன - தாமரைத்தடாகம்' கலையகமொன்று யாழப்பாணத்தில் நிர்மானிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சிறுவர்கள் தொடர்பான நீதிமன்ற வழக்குகளைத் தீர்ப்பதற்கு ஒவ்வொரு மாவட்ட நீதிமன்றத்திலும் ஒரு பகுதியை நிறுவுதல்

  "சிறுவர்கள் தொடர்பான நீதிமன்ற வழக்குகளைத் தீர்ப்பதற்கு ஒவ்வொரு மாவட்ட நீதிமன்றத்திலும் பிரத்தியேகமான ஒரு பகுதி காணப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 'வளர்ப்பு குடும்ப அமைப்பபை' அறிமுகம் செய்தல்

  "சிறுவர் பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு நிலையங்கள் / நிறுவனங்களில் உள்ள அனைத்து சிறுவர்களுக்கும் ஒரு ‘வளர்ப்பு குடும்ப அமைப்பை’ அறிமுகப்படுத்துவதற்கு தேசிய திட்டமொன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தோட்டப் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் செயற்கை இரசாயனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தாமல் உணவுப் பயிர்களை வளர்ப்பதனை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான திட்டம்

  "பயன்படுத்தப்படாத தோட்டக் காணிகளை பயன்படுத்தும் வகையில் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் செயற்கை இரசாயனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தாமல் உணவுப் பயிர்களை வளர்ப்பதனை திட்டமொன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தொழில் புரியும் இடங்களில் நடைபெறும் பால்நிலை சமத்துவம் தொடர்பான விடயங்களை விசாரிப்பதற்கு பொலிசில் தனி ஒரு பிரிவு

  "தொழிலிடங்களில் பால்நிலை சமத்துவத்துடன் தொடர்புடைய தரங்களையும் கொள்கைகளையும் பின்பற்றாத அதிகாரிகளுக்கு எதிராக உடனடியாக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடிய வகையில் பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் கீழ் தனியொரு பிரிவு அமைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • புதிதாக போசாக்கு உதவித் திட்டம் ஒன்றினை நடைமுறைப்படுத்தல்

  "மலையகப் பிதேசங்களில் வாழும் கர்ப்பிணித் தாய்மார் மற்றும் குழந்தைகளின் போசாக்குத் தேவைகளை ஒழுங்காகப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 'புதிதாக போசாக்கு உதவித் திட்டம்' ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 24 மணித்தியாளமும் பெண்களுக்கு உணர்வு ரீதியான ஆதரவும் ஆலோசனையும் வழங்கும் தொiலைபேசி உதவிச் சேவையை நிறுவுதல்

  "பெண்கள் எந்த வேளையிலும் ஆதரவையும் உதவியையும் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வகையில் 24 மணித்தியாளமும் பெண்களுக்கு உணர்வு ரீதியான ஆதரவும் ஆலோசனையும் வழங்கும் தொiலைபேசி உதவிச் சேவையை, பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சின் கீழ் நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • விவசாயக் கல்வி நிறுவனம் ஒன்றினை நடைமுறைப்படுத்தல்

  "விவசாய ஆராய்ச்சி குறித்தான அறிவையும் நவீன தொழில்நுட்ப அறிவையும் வழங்குவதற்கு “விவசாயக் கல்வி நிறுவனம் ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மேலும் அதிகமான சைகை மொழி மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டம்

  "சைகை மொழி மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு தற்போதுள்ள பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் அதிகமானோருக்க பயிற்சி அளிப்பதற்கான திட்டமொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மலையகப் பிதேசங்களை உள்ளடக்கிய தொழில்துறை வலையத்தை நிறுவுதல்

  "மலையகப் பிதேசங்களை முழுமையாக உள்ளடக்கிய தொழில்துறை வலையமொன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஊனமுற்றோருடன் தொடர்புடைய விடயங்களைக் கையாளுவதற்கு தனியொரு அதிகாரசபையை நிறுவுதல்

  "ஊனமுற்றோரின் பங்களிப்புடன் , ஊனமுற்றோருடன் தொடர்புடைய விடயங்களைக் கையாளும் பொறுப்பானது தனியொரு அதிகாரசபைக்கு வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மூத்த குடிமக்களுக்கான தேசிய கொள்கையை மீளாய்வு செய்தல்

  "மூத்த குடிமக்களுக்கான தேசிய கொள்கையை மீளாய்வு செய்து அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வயோதிப கால சவால்களைச் சமாளிப்பதற்கான ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

  "வயோதிப கால சவால்களைச் சமாளிப்பதற்கான ஐந்தாண்டுத் திட்டம் ஒன்றை வடிவமைத்தலும் திறம்பட நடைமுறைப்படுத்தலும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தொண்டர் சேவைப் பணிக்குழு ஒன்றை அமைத்தல்

  "ஒருவரது ஆளுமையைப் பிரதிபலிக்கும் திறன்களை விருத்தி செய்யும் பணியில் மூத்த குடி மக்களை ஈடுபடுத்தும் நோக்கத்துடன் தொண்டர் சேவைப் பணிக்குழு ஒன்றை அமைத்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • முதியோருக்கான மாதாந்த கொடுப்பனவை 2,500 ரூபாவாக உயர்த்துதல்

  "வயோதிப உதவித் திட்டத்தில் இருந்து கழிக்கப்படும் 100 ரூபாவினையும் அவர்களுக்கு வழங்கும் 2,000 ரூபா உதவிப் பணத்துடன் சேர்ப்பதோடு மொத்தமாக வழங்கும் தொகையை 2,500 ரூபாவாக அதிகரித்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மூத்த குடிமக்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துகளை வாங்குவதற்கான மானியத் திட்டம்

  "65 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துகளை வாங்குவதற்கான மானியத் திட்டம் ஒன்றை நடைமுறைப்படுத்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அரச துறையில் பதவி உரிமையை நீண்ட காலத்திற்கு உபயோகிக்கக் கூடிய லகையில் அடுத்தடுத்து அரச பதவிக்கு வருபவர்களுக்கான திட்டமொன்றைத் தயாரித்தல்

  "அரச துறையில் பதவி உரிமையை நீண்ட காலத்திற்கு உபயோகிக்கக் கூடிய லகையில் அடுத்தடுத்து அரச பதவிக்கு வருபவர்களுக்கான திட்டமொன்று தயாரிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அரச சேவைக்கான புதிய ஒழுக்க நெறிக்கோவை

  "சுயாதீனமான பொது சேவையை உறுதி செய்வதற்காக புதிய ஒழுக்க நெறிமுறைகள்’ அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அரச மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான காப்புறுதித் திட்டம்

  "தொழில் வாய்ப்பை இழக்கும் அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான காப்புறுதித் திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஊழியர் சேமலாப நிதியத்திற்கு தொழில் வழங்குநர் தற்போது வழங்கி வரும் 12 வீத பங்களிப்பை 15 வீதமாக அதிகரித்தல்

  "அரச மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஊழியர் சேமலாப நிதியத்திற்கு தொழில் வழங்குநர் தற்போது வழங்கி வரும் 12 வீத பங்களிப்பை 15 வீதமாக அதிகரித்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பணியில் இருக்கும்போது ஊழியர் ஒருவா மரணத்தைத் தழுவினால், அவர் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் அங்கத்தவராக இருந்தால் மரணித்த ஊழியரின் ஓய்வூதிய வயது வரை அவரது சம்பளத்தை விதவை மனைவிக்கு வழங்குவதற்கான புதிய சட்டம்

  "பணியில் இருக்கும்போது ஊழியர் ஒருவா மரணத்தைத் தழுவினால்இ அவர் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் அங்கத்தவராக இருந்தால் மரணித்த ஊழியரின் ஓய்வூதிய வயது வரை அவரது சம்பளத்தை விதவை மனைவிக்கு வழங்கப்படுதல் வேண்டும் என்பதனைக் கட்டாயப்படுத்தும் வகையில் புதிய சட்டத்தை நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அரச திணைக்களங்கள், அரை அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுக் கூட்டுத்தாபனங்களின் அதிகாரிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான சட்ட விதிமுறைகள்

  "அரச திணைக்களங்கள்இ அரை அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுக் கூட்டுத்தாபனங்களின் அதிகாரிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான சட்ட விதிமுறைகள் இயற்றப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பொதுத்துறையில் தொழிலாளர் தகராறுகளைத் தீர்ப்பதற்கான நடைமுறை ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்தல்

  "தனியார் துறையில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள தொழிலாளர் தகராறுகளைத் தீர்ப்பதற்கான நடைமுறையைப் போன்ற ஒரு நடைமுறையினை அரச துறையிலும் அறிமுகப்படுத்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சேவைப்படி குறைந்த தர நிலையில் உள்ள அரச ஊழியர்களுக்கான நல்வாழ்வுக் கொடுப்பனவு

  "உள் ஊர் அரச சேவைகள் உட்பட சேவைப்படி குறைந்த தர நிலையில் உள்ள அரச ஊழியர்களுக்கான நல்வாழ்வுக் கொடுப்பனவொன்று வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அரை அரசத் துறை ஊழியர்களுக்கு 2,500 ரூபா சம்பள உயர்வு

  "அரச ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் 2500 ரூபா சம்பள அதிகரிப்பானது அரை அரச துறையின் ஊழியர்களுக்கும் வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கடை மற்றும் அலுவலக சட்டத்தில் திருத்தம்

  "ஊழியர்களின் நலனை உறுதி செய்யும் வகையில் கடை மற்றும் அலுவலக சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்ப:டும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தொழிலில் இருந்து ஓய்வு பெறும் போது வழங்கப்படும் சேவைக்கால பணிக் கொடைப் பணத்தின் மீது விதிக்கப்படும் ; 24 வீத வரியினை 15 வீதம் வரையில் குறைத்தல்

  "தொழிலில் இருந்து ஓய்வு பெறும் போது வழங்கப்படும் சேவைக்கால பணிக் கொடைப் பணத்தின் மீது விதிக்கப்படும் ; 24 வீத வரியினை 15 வீதம் வரையில் குறைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஊழியர்களுக்கான வருமான வரியைக் குறைத்தல்

  "வருமான வரி சார்ந்த துறைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் மீது தற்போது விதிக்கப்படுமு; வருமான வரியானது 2014ஆம் ஆண்டில் இருந்த நிலைக்குக் குறைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தகுதி அற்றவர்களாக தற்போது கருதப்படும் புதிய அரச வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் வங்கி ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்குதல்

  "முன்னாள் அரச வங்கி ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் புதிய அரச வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் வங்கி ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அரச கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் அரச நிறுவனங்களுக்கு பங்களிப்பு காப்புறுதித் திட்டம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "தீவிரமான நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டோர் ஆரம்ப கட்டத்திலாவது காப்புதியைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வகையில் நிறுவன மட்டத்திலான காப்புறுதித் திட்டங்கள் இல்லாத அரச கூட்டுத; தாபனங்கள் மற்றும் அரச நிறுவனங்களுக்கு பங்களிப்பு காப்புறுதித் திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தனியார் துறை ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை 12,500 ரூபாவாக அதிகரித்தல்

  "தனியார் துறை ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச சம்பளமான 10000 ரூபாவினை

  2500 ரூபாவினால் அதிகரித்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தொழிலாளர்களினதும் தொழிற் சங்கங்களினதும் ஈடுபாட்டுடன் தொழிற் சட்டங்களை மீளாய்வு செய்தல்

  "தற்போதைய அரசாங்கம் இயற்ற முயற்சிக்கும் தொழிற் சட்டங்கள் அனைத்தும் தொழிலாளர்களினதும் தொழிற் சங்கங்களினதும் ஈடுபாட்டுடன் மீளாய்வு செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • புதிய ஊழியர்களை நியமிக்கும் போது அதனைப் பற்றி தொழில் திணைக்களத்திற்கு அறிவிப்பதனைக் கட்டாய தேவையாக்குதல்

  "புதிய ஊழியர்களை நியமிக்கும் போது அதனைப் பற்றி தொழில் திணைக்களத்திற்கு ஒருவாரத்திற்குள் அறிவிப்பது கட்டாய தேவையாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தொழிலாளர் இழப்பீட்டுக் கட்டளைச் சட்டத்தில் திருத்தங்களைக் கொண்டு வருதல்

  "தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் இழப்பீட்டுத் தொகையை அதிகரிக்கும் வகையில் 1934 ஆம் ஆண்டின் தொழிலாளர் இழப்பீட்டுக் கட்டளைச்சட்ட இலக்கம் 19 இல் திருத்தங்களைக் கொண்டு வருதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தொழில்துறை சர்ச்சைச் சட்டத்தில் திருத்தங்களைக் கொண்டு வருதல்

  "ஒழுங்கு நடைமுறைகளை துரிதப் படுத்துவதற்கான சட்ட விதிமுறைகளை கொண்டுவருவதற்காக 1950 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க தொழில்துறை சர்ச்சைச் சட்டத்தில் திருத்தங்களைக் கொண்டு வருதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் பாதுகாப்பை வலுவூட்டுதல்

  "ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் அங்கத்தவர்களது நலன்களைப் பாதுகாக்கத் தக்க வகையில் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் பாதுகாப்பு வலுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஊழியா சேமலாப நிதிய அங்கத்தவர்களின் அங்கத்தவர் கணக்குகளுக்கு நிதியை வரவு வைப்பதற்கு இணைய வங்கியை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் கடன் திட்டங்கள் மூலம் பணணத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல் மற்றும் 55 வயதிற்கு மேட்பட்டவர்கள் தமது நிதியை மீளப் பெற்றுக் கொள்ளுதல் போன்ற சந்தர்ப்ப்ஙகளில் ஊழியா சேமலாப நிதிய அங்கத்தவர்களின் அங்கத்தவர் கணக்குகளுக்கு நிதியை வரவு வைப்பதற்கு இணைய வங்கியை அறிமுகப்படுத்துதல் போன்றவற்றின் மூலம் மேலும் மேம்பாடுகள் கொண்டுவரப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • குறுகிய காலம் மாத்திரம் பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கும், தம்மைப் பற்றிய தம்மைப் பற்றிய முழுமையான தகவல்களை வழங்க முடியாத ஊழியர்களுக்கும் ஊழியர் சேமலாப நிதியம் செலுத்தும் திட்டம்

  "குறுகிய காலத்திற்கு மாத்திரம் பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கும் அடிக்கடி தமது தொழிலிடங்களையும் தொழிலையும் மாற்றிக் கொள்பவர்களுக்கும் முகவரி மாற்றங்கள் குறித்து ஊழியர் சேமலாப நிதியத்திற்கு அறிவிக்காதவர்களுக்கும் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் நன்மைகளை வழங்குவதனை உறுதி செய்வதற்க விரைவான ஒரு திட்டம் நடைமுறைபடுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 'லக் வலசெக் ஹரசர' தனியார் துறை நிறுவனங்களுக்கு விருது வழங்குவதற்கான அரச விருது விழா

  "லக் வலசெக் ஹரசர' தனியார் துறை நிறுவனங்களுக்கு விருது வழங்குவதற்கான லக் வலசெக் ஹரசர' வருடாந்த அரச விருது விழா நடத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • குடிபெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கையர்களுக்கு தீர்வையற்ற வாகனங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான அனுமதியை வழங்குதல்

  "வருடாந்தம் 50,000 அமெரிக்.க டொலர்கள் வீதம் 10 வருடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இலங்கைக்கு பணத்தை அனுப்பி வைத்துள்ள குடிபெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கையர்களுக்கு தீர்வையற்ற வாகனங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான அனுமதியை வழங்குதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • திறமையான பெண் தொழிலாளர்களை மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு அனுப்புவதற்கான செயல்த் திட்டம்

  "திறமையற்ற பெண் தொழிலாளர்களுக்குப் பதிலாக திறமை மிக்க பெண் தொழிலாளர்களை மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு அனுப்புவதற்கான செயல்த் திட்டமொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வெளிநாடுகளில் தொழில் புரியும் தொழிலாளர்கள் தமது தொழில் இடங்களில் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் வேளையில் விபத்துக்களுக்குஉட்படுவதன் விளைவாக பாதிக்கப்பட்டால் அவர்கள் தமது இழப்பீட்டைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான செயல்முறையை பலப்படுத்துவதற்கான சட்ட சீர்திருத்தங்கள்

  "வெளிநாடுகளில் தொழில் புரியும் தொழிலாளர்கள் தமது தொழில் இடங்களில் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் வேளையில் விபத்துக்களுக்கு உட்படுவதன் விளைவாக பாதிக்கப்பட்டால் அவர்கள் தமது இழப்பீட்டைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான செயல்முறையை பலப்படுத்தும் வகையிலான சட்ட சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் போது தமது தொழிலிடத்தில் வைத்து ஏற்பட்ட விபத்தின் விளைவாக நிரந்தரமாக ஊனமுற்றுள்ள நபர்களுக்கு வீட்டு வசதிகளைப் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான செயலத் திட்டம்

  "வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் போது தமது தொழிலிடத்தில் வைத்து ஏற்பட்ட விபத்தின் விளைவாக நிரந்தரமாக ஊனமுற்றுள்ள நபர்களுக்கு இலவசமாக வீட்டு வசதியை அல்லது அதற்குச் சமமான வேறு வசதிகளை வழங்குவதற்கான செயலத் திட்டமொன்று வெளிநாட்டு வேலை வேலைவாய்ப்புத் திணைக்களத்தின் ஊடாக அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தனியார் பாதுகாப்பு சேவைகள் தொடர்பான விடயங்களை மேற்பார்வையிடுவதற்கு பாதுகாப்பு அமைச்சிற்குள் ஒரு பிரிவை நிறுவுதல்

  "தனியார் பாதுகாப்பு சேவைகள் தொடர்பான விஷயங்களை மேற்பார்வையிட பாதுகாப்பு அமைச்சிற்குள் ஒரு பிரிவு நிறுவப்படும்தனியார் பாதுகாப்பு சேவைகள் தொடர்பான விஷயங்களை மேற்பார்வையிட பாதுகாப்பு அமைச்சிற்குள் ஒரு பிரிவு நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இடம்பெயர்ந்தோருக்கும், குடிசைகளில் வசிப்பவர்களுக்கும் வீடுகளை வழங்கும் திட்டம்

  "இடம்பெயர்ந்தோருக்கும் குடிசைகளில் வசிப்பவர்களுக்கும் வீட்டுத் திட்டங்களிலிருந்து வீடுகளை வழங்கும் திட்டமொன்று நாடளாவிய ரீதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 2020-2025 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் தலா வருமானத்தை 6500 அமெரிக்க டொலருக்கும் அதிகமான மட்டத்தில் பேணுதல்

  "2020-2025 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில்

  தலா வருமானத்தை 6500 அமெரிக்க டொலருக்கும் அதிகமான மட்டத்தில் பேணப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வேலையின்மை விகிதத்தை 4% க்கும் குறைவாக வைத்திருத்தல்

  "வேலையின்மை விகிதத்தை 4 வீதத்திலும் குறைவாகப் பேணுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஒற்றை இலக்க வட்டி விகிதத்தை அடைதல்

  "ஒற்றை இலக்க வட்டி விகிதத்தை அடைதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வெளிநாட்டுக் கடன்களை அடிப்டையாகக் கொண்ட பொருளாதாரத்தை கைவிடுதல்

  "வெளிநாட்டுக் கடன்களை அடிப்டையாகக் கொண்ட பொருளாதாரத்தை கைவிட்டுவிட்டு அதற்குப் பதிலாக உள்நாட்டு வளங்களை அடிப்டையாகக் கொண்ட ஏற்றுமதிகள் மற்றும் திறமையான இறக்குமதி மாற்று நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் பொருளாதாரம் அபிவிருத்தி செய்யயப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சமூக வியாபார மேம்பாட்டு நிலையம் ஒன்றை நிறுவுதல்

  "சமூக வியாபார விரிவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சமூக வியாபார மேம்பாட்டு நிலையம் ஒன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நடைமுறையில் உள்ள உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டத்திற்குப் பதிலாக புதிய வரிச்சட்டம்

  "நடைமுறையில் உள்ள உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டத்திற்குப் பதிலாக புதிய வரிச்சட்டமொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மூலப்பொருட்கள் மற்றும் இடைநிலைப்பொருட்கள் மீதானவருமான வரிகளைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்

  "மூலப்பொருட்கள் மற்றும் இடைநிலைப்பொருட்கள் மீதான வருமான வரிகளை 28 வீதத்தில் இருந்து 18 வீதமாகக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பொருளாதார சேவைக் கட்டணங்கள் மற்றும் பிடித்து வைக்கப்பட்ட வரியை நீக்குதல்

  "பொருளாதார சேவைக் கட்டணங்கள் மற்றும் பிடித்து வைக்கப்பட்ட வரி என்பன நீக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நடைமுறையில் உள்ள வரி விதிப்பு முறையை மாற்றி அதற்குப் பதிலாக வாகனப் பதிவுடன் தொடர்புடைய வருடாந்த சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் போன்றவற்றை ஈடுசெய்யும் வகையில் வருடாந்த வாகனப் பதிவுகள் மீதான எளிய வரி விதிப்பு

  "முன்பதிவு முறைகளுக்குப் பதிலாக, வருடாந்திர வாகனப் பதிவுகள் மற்றும் தொடர்புடைய வருடாந்திர சேவைகளுக்கான கட்டணங்களை ஈடுகட்ட ஒரு எளிய வரிவிதிப்பு முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மத நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வரிகளை நீக்குதல்

  "மத நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட பல தரப்பட்ட வரிகள் நீக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சுற்றுலாத்துறை சார்ந்த சுற்றுலாத் துறை சார்ந்த உல்லாசப்பயண விடுதிகளுக்கு சேவைகளை வழங்கும் வியாபாரங்களுக்கு 0% பெறுமதி சேர் வரி

  "சுற்றுலாத் துறை சார்ந்த உல்லாசப்பயண விடுதிகளுக்கு சேவைகளை வழங்கும் வியாபாரிகள் 60% க்கும் மேற்பட்ட உணவு மூலப்பொருட்கள் துணிமணிகள் மற்றும் பிற நுகர்வோர் பொருட்களை உள்நாட்டில் வாங்கினால் அவர்கள் சார்பில் 0% பெறுமதி சேர் வரி த் திட்டம் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தொலைபேசி மற்றும் இணையத்தள இணைப்புக்கள் மீது விதிக்கப்படும் சேவைக் கட்டணங்களை 50% இனால் குறைத்தல்

  "தொலைபேசி மற்றும் இணையத்தள இணைப்புக்கள் மீது

  விதிக்கப்படும் சேவைக் கட்டணங்கள் 50% இனால் குறைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வரி விலக்கப்பட்ட தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தல்

  "இனங் காணப்பட்ட சில துறைகளில் முதலீட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் வரி விலக்கப்பட்ட தொகுப்புக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள் மீது 0% வரி

  "தேசிய உற்பத்திச் செயல் முறையில் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள் மிக முக்கியமான உந்து சக்தியாக கருதப்படுவதனால் இத்துறையானது வரிவிதிப்பில் இருந்து முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஆலோசனை சேவைகள் மூலம் அந்நிய செலாவணியைக் கொண்டு வருபவர்களுக்கு வருமான வரியிலிருந்தான விலக்கு

  "ஆலோசனை சேவைகள் மூலம் அந்நிய செலாவணியைக் கொண்டுவரும் இலங்கையர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு வருமான வரி விலக்கு வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையை குறைத்தல்

  "வரிக் குறைப்பின் மூலம் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை குறைக்கப்படுவதனை உறுதிப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நடைமுறையில் உள்ள எரிபொருள் விலை சூத்திரத்தை நீக்குதல்

  "நடைமுறையில் உள்ள எரிபொருள் விலை சூத்திரம் நீக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் சிறுவர்களது வைப்புக் கணக்குகள் மீதான பிடித்து வைக்கப்பட்ட வரியினை நீக்குதல்

  "ஓய்வு பெற்ற / அல்லது மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் சிறுவர்களது வைப்புக் கணக்குகள் மீதான பிடித்து வைக்கப்பட்டவரி நீக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இயற்கை அனர்த்தங்களினாலும் ஏனைய காரணங்களினாலும் துன்பம் அனுபவித்து வரும் ஏழை மக்கள் துன்பத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கான செயல்த் திட்டம்

  "இயற்கை அனர்த்தங்களினாலும் ஏனைய காரணங்களான தொழில் இல்லாமை, வருமான வழிகளை இழத்தல், நோய்களும் ஏனைய அழிவுகளும், காட்டு விலங்குகளினால் ஏற்படும் பயிர்ச் சேதங்கள், வறட்சி, வெள்ளம், காலநிலை மாற்றங்கள், மது மற்றும் போதைப்பொருள் பாவனைக்கு அடிமையாதல், உயிரிழப்புக்கள், வீடு மற்றும் சொத்துக்களை இழத்தல் போன்ற காரணங்களால் துன்பம் அனுபவித்து வரும் ஏழை மக்கள் துன்பத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கான செயல்த் திட்டமொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய அபிவிருத்தி வங்கியை நிறுவுதல்

  "புதிதாக தேசிய அபிவிருத்தி வங்கியொன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கொழும்பு பங்குச் சந்தையை பங்குரிமையாளர் நிறுவனமாக பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்தல்

  "கொழும்பு பங்குச் சந்தையை பங்குரிமையாளர் நிறுவனமாக மாற்றப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பங்குச் சந்தையின் செயல்பாட்டுத் திறன் சார்ந்த கலாச்சாரத்தை மேலும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான விதிமுறைகள்

  "பங்குச் சந்தையின் செயல்பாட்டு கலாச்சாரத்தை நெறிமுறையுடன் கூடியதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மாற்றுவதற்குத் தேவையான ஒழுங்கு விதிகளை பாதுகாப்பு மற்றும்

  பரிவர்த்தனை ஆணையம் உருவாக்கும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • விவசாய காப்புறுதித் திட்ட முறைமை ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தல்

  "விவசாய காப்புறுதித் திட்ட முறைமை ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 6 மாதங்களுக்குள் விவசாய சமூகத்திற்கு இழப்பீட்டுப் பணத்தை வழங்குதல்

  "கடந்த காலங்களில் விவசாய இழப்பின் விளைவாக விவசாய சமூகம் எதிர்கொண்ட நட்டங்களுக்கான இழப்பீட்டுப் பணத்தை விவசாய சமூகத்திற்கு 6 மாதங்களுக்குள்

  வழங்குதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஒருங்கிணைந்த மண் வளநிர்வகிப்பு முறையினை அறிமுகப்படுத்தல்

  "ஒருங்கிணைந்த மண் வளநிர்வகிப்பு முறையினை அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • புதிய பயிர் காப்புறுதித்திட்டம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "புதிய பயிர் காப்புறுதித்திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இறக்குமதி பொருட்களின் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் முறைமை

  "செத்தல் மிளகாய், சோளம், சோயா, பயறு, கௌப்பி, வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு என்பவற்றினது உற்பத்தியையும் விளைச்சலையும் மேம்படுத்துவதற்கான முறைமை ஒன்றினை உருவாக்குவதன் மூலம், இப்பொருட்களின் இறக்குமதிக்குப் பதிலாக உள்நாட்டு உற்பத்திகளை உபயோகிப்பதன் மூலம் சுமார் 500 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் அந்நிய செலாவணியை சேமிக்கக் கூடியதாக இருக்குமென கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 2 மில்லியன் வீட்டுத் தோட்டங்களை உருவாக்கும் செயல்த் திட்டம்

  "இரசாயனப் பசளை அல்லாத சேதனப் பசளைகளைப் பயன்படுத்தி 2 மில்லியன் வீட்டுத் தோட்டங்களை உருவாக்கும் திட்டமொன்று நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அத்தியவசியமான உரங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு திட்டம்

  "அத்தியவசியமான உரங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 'உள்நாட்டு விதைகளை உபயோகிக்கும் கொள்கையை' அறிமுகப்படுத்தல்

  "சர்வதேச தரத்திற்கு ஒப்பான விதைகளை உற்பத்தி செய்வதற்கான புதிய வழிமுறைகளைக் கொண்ட உள்நாட்டு விதைக் கொள்கை’ அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • விதைகளை இறக்குமதி செய்வதற்குத் தேவையான தரச் சான்றிதழைக் கொண்டிருக்க வேண்டியமையை கட்டாய தேவையாக்குதல்

  "விதைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனத்தின் தரச் சான்றிதழைக் கொண்டிருக்க வேண்டியமை கட்டாயமாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • விதை வங்கி ஒன்றினை நிறுவுதல்

  "விவசாயத்திற்குத் தேவையான விதைகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில் விவசாய அமைச்சின் கீழ் விதை வங்கி ஒன்றை நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 'உற்பத்திப் பொருட்களை சந்தைப்படுத்தல்' ஒரு புதிய மூலோபாயத் திட்டம்

  "விவசாய உற்பத்திகளை சர்வதேச தரத்திற்கு விருத்தி செய்து உற்பத்திக்கான அடையாளத்தை வழங்குதல் பொதி செய்தல் போன்ற விடயங்களை எளிதாக்கும் வகையில் அமைந்த 'உற்பத்திப் பொருட்களை சந்தைப்படுத்தல்' தொடர்பான புதிய மூலோபாயத் திட்டமொன்று வடிவமைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இரசாயனப் பசளைகளை உபயோகிக்காமல் உணவுப் பயிர்கள் பால் பொருட்கள் போன்றவ்றைத் தயாரிப்பதற்கான சான்றிதழ் வழங்கும் முறையினை அறிமுகப்படுத்தல்

  "இரசாயனப் பசளைகளை உபயோகிக்காமல் உணவுப் பயிர்கள் பால் பொருட்கள் போன்றவ்றைத் தயாரிப்பதற்காக சர்வதேச மட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் வழங்கும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • உற்பத்திப் பொருட்களின் விரயத்தைக் குறைப்பதற்கான ஒரு திட்டம்

  "அறுவடை போக்குவரத்து மற்றும் விநியோகத்தில் உற்பத்திப் பொருட்கள் வீண் விரயமாவதனைக் குறைக்க அரசு மற்றும் தனியார் துறை நிறுவனங்களை இணைக்கும் செயல்த் திட்டமொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • விவசாய அமைச்சின் வருடாந்த நிதி ஒதுக்கீட்டில் இருந்து குறிப்பிட்ட ஒரு விகிதம் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் தொடர்புடைய ஏனைய நிறுவனங்களுக்கும் தொடர்புடைய ஏனைய நிறுவனங்களுக்கும்

  "உயர்ந்தபட்ச விளைச்சளைத் தரும் விதைகளை விருத்தி செய்வதில் ஈடுபட்டு வரும் விவசாயத்துறை சார்ந்த விஞ்ஞானிகளுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் தேவையான ஆய்வத்துறை சார்ந்த வளங்களை வழங்குவதற்காக விவசாய அமைச்சிற்கான வருடாந்த நிதி ஒதுக்கீட்டில் இருந்து குறிப்பிட்ட ஒரு விகிதத்தைப் பல்கலைக்கழகங்களும் தொடர்புடைய ஏனைய நிறுவனங்களும் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய நிலையை உருவாக்குதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வர்த்தக நாமத்தின் கீழ் புதிய தயாரிப்புகளை தயாரித்தல்

  "வர்த்தக நாமத்தின் கீழ் புதிய தயாரிப்புகளை தயாரிப்பதற்கு உள்நாட்டு அல்லது வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவார்கள்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஆய்வாளர்களுக்கு உரிமைக் காப்புடைய தனியுரிமைச் சான்றிதழ் முறைமையொன்றை அறிமுகப்டுத்தல்

  "ஆராய்ச்சியாளர்கள் தமது புதிய கண்டுபிடிப்புக்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளக் கூடிய வகையில் தனியுரிமைச் சான்றிதழ் முறைமையொன்றுஅறிமுகப்டுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பல தரப்பட்ட நெல் வகைகளுக்கான உத்தரவாத விலை

  "உள்நாட்டு விவசாயிகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில் நாட்டடிரசி நெல் 1 கிலோ 52 ரூபா சம்பா 1 கிலோ 57 ரூபா கீரி சம்பா 1 கிலோ 63 ரூபா என பல தரப்பட்ட நெல் வகைகளுக்கான உத்தரவாத விலைகள் வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • உற்பத்திப் பொருட்களின் தரத்தை கூர்ந்து நோக்கும் முறைமை ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தல்

  "சர்வதேச ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தயாரிப்பு தர ஆய்வு முறை ஒன்றினையும் புவியியல் தகவல் சான்றிதழ்ளை வழங்கும் முறையினiயும் அறுமுகப்படுத்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேயிலை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை மறுசீரமைத்தல்

  "தேயிலைத் தோட்டங்களின் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் பயிர் தரம் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்குவதற்கும் தேயிலைத் தோட்டங்களில் புதிய தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்டுத்துவதற்கும் உதவும் வகையில் தேயிலை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மறுசீரமைக்கப்பட்டு அபிவிருத்தி செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வீட்டுத் தோட்டங்களில் தென்னை வளர்ப்பை அதிகரித்தல்

  "வீட்டுத் தோட்டங்களில் தென்னை வளர்ப்பை விரிவாக்கும் வகையில் அதிக விளைச்சளைத் தரும் கலப்பின தேங்காய் வகைகள் மக்களிடையே விநியோகிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கருவாப்ப்பட்டையைப் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் கருவா உற்பத்தி குறித்தான தொழில்நுட்ப பயிற்சி

  "கருவாப்ப்பட்டையைப் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் கருவா உற்பத்தியை மரியாதைக்குரிய தொழிலாக மாற்றுவதற்காக பொருத்தமான தேசிய தொழில் தகுதி மட்டத்துடன் கூடிய

  தொழில்நுட்ப பயிற்சி நெறிகள் உருவாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மிளகு உற்பத்தியாளர்களுக்கு தொழில்நுட்ப உதவி வழங்குவதற்கான திட்டம்

  "மிளகு உற்பத்தியாளர்களுக்கு தொழில்நுட்ப உதவி வழங்குவதற்கான திட்டமொன்று ஆரம்பிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஏற்றுமதிக் கிராமத் தொடர்களை நிறுவுதல்

  "உள்நாட்டுத் தேவைக்கும் ஏற்றுமதிக்கும் தேவையான மிளகை உற்பத்தி செய்யும் வகையில் கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, அனுராதபுரம், பொலன்னறுவை, திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு. புத்தளம், மொனராகலை, அம்hபந்தோட்டை ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்றுமதிக் கிராமத் தொடர்கள் அமைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மீன்களின் பெருக்கத்தை அதிகரிப்பதற்கு அறிவியல் சார்ந்த முறைமை ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தல்

  "கடற்கரைப் பிரதேசங்களில் மீன்களின் பெருக்கத்தை அதிகரிப்பதற்கு அறிவியல் சார்ந்த முறைமை ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஒலுவில்லில் உள்ள மீன்பிடித் துறைமுகத்தை அபிவிருத்தி செய்தல்

  "ஒலுவில்லில் உள்ள மீன்பிடித் துறைமுகத்தைப் பாரிய

  அளவிலான படகுகளை இயக்குவதற்கான வசதிகளுடன் கூடிய துறைமுகமாக அபிவிருத்தி செய்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபடுவோருக்கு வட்டி இல்லாக் கடன் திட்டம்

  "மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபடுவோருக்கு வட்டி இல்லாக் கடன் திட்டத்தை கடற்றொழில் அமைச்சினூடாக ஆரம்பித்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மீன்வளம் சார்ந்த தொழில்களில் பெண்கள் வீட்டில் இருந்தே ஈடுபடக் கூடிய வகையிலான தொழில்த் திட்டங்கள்

  "மீன்வளம் சார்ந்த தொழில்களில் பெண்கள் வீட்டில் இருந்தே ஈடுபடக் கூடிய வகையிலான தொழில்த் திட்டங்களை மீன் பிடித் தொழில் துறை சார்ந்த கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் ஊடாக அபிவிருத்தி செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மீன்பிடி சமூகத்திற்கான ஆக்கத்திறன் மிக்க காப்புறுதித் திட்டம்

  "மீன்பிடி சமூகத்திற்கான ஆக்கவளம் மிக்க காப்புறுதித் திட்டமொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மீன்வளத்துறையுடன் தொடர்புடைய விடயங்களில் இறைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்

  "மீன்வளத்துறையுடன் தொடர்புடைய தொழில்நுட்ப விடயங்கள் மற்றும் நிர்வாகத்துறை சார்ந்த விடயங்கள் குறித்து இறைஞர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கும் திட்டமொன்று நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கடன் தீர்க்க முடியாமையால் மூடப்பட்ட நிறுவனங்களை அதேநிலையில் மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கான உதவி

  "கடன் தீர்க்க முடியாமையால் மூடப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்குவதன் மூலம் அந்த நிறுவனங்களை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கான உதவி வழங்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சுதந்திர வர்த்தக வலயங்களில் எவற்றைச் செய்ய வேண்டும் எவற்றைச் செய்யக்கூடாது என்பவற்றைக் குறிப்பாக எடுத்துக் கூறும் சட்டங்கள்

  "சுதந்திர வர்த்தக வலயங்களில் எவற்றைச் செய்ய வேண்டும் எவற்றைச் செய்யக்கூடாது என்பவற்றைக் குறிப்பாக எடுத்துக் கூறும் பாராளுமன்றச் சட்டம் ஒன்று கொண்டு வரப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஏற்றுமதி இறக்குமதி நடைமுறையை இலகுபடுத்தும் வகையில் குறைந்த செலவில் சிறப்பாகத் தமது பணியைச் செய்வதற்கும் சந்தை வாய்ப்புக்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கும் உதவும் இயந்திரங்கள்

  "ஏற்றுமதி இறக்குமதி நடைமுறையை இலகுபடுத்தும் வகையில் குறைந்த செலவில் சிறப்பாகத் தமது பணியைச் செய்வதற்கும் சந்தை வாய்ப்புக்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கும் உதவும் இயந்திரங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • புதிய பொருளாதாரத் திட்டத்தை விளம்பரப்படுத்த சர்வதேச மட்டத்தில் விளம்பரப் பிரச்சாரம்

  "புதிய பொருளாதாரத் திட்டத்தை விளம்பரப்படுத்த சர்வதேச மட்டத்தில் விளம்பரப் பிரச்சாரம் ஆரம்பிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இலாபம் ஈட்டும் நம்பிக்கையில் நிதி அபாயங்களை எடுத்துக்கொண்டு தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் போக்கினை விருத்தி செய்வதற்கான ஒரு திட்டம்

  "இலாபம் ஈட்டும் நம்பிக்கையில் நிதி அபாயங்களை எடுத்துக்கொண்டு தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் போக்கினை பாடசாலைப் பருவத்தில் இருந்தே விருத்தி செய்வதற்கான ஒரு திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சுற்றுலாத்துறை சார்ந்த பயிற்சிக் கல்லூரிகளை நிறுவுதல்

  "சுற்றுலாத்துறையுடன் தொடர்புடைய பிரதான நகரங்களில் சுற்றுலாத்துறை சார்ந்த பயிற்சிக் கல்லூரிகள் நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 'சுற்றுலாத்துறை சார்ந்த ஆரம்ப டிப்ளோமாக் கற்கை நெறிகளை இளைஞர்களுக்கு அறிமுகம் செய்தல்

  "நடைமுறையில் உள்ள டிப்ளோமாக் கற்கை நெறிகளைத் தொடருவதற்கு கோரப்படும் அடிப்டைத் தகைமையான க.பொ.த சாதாரண தரத்தில் தகைமை பெறாத இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் 'சுற்றுலாத்துறை சார்ந்த ஆரம்ப டிப்ளோமாக் கற்கை நெறிகள் அறிமுகம் செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஹோட்டல்கள் போக்குவரத்து, வழிகாட்டிகள், உள்நாட்டு விமான டிக்கெட்டுகள் போன்றவற்றை முன்பதிவு செய்து கொள்வதற்கு வசதியாக ஒற்றை முன்பதிவு மென்பொருள் அமைப்பு.

  "ஹோட்டல்கள் போக்குவரத்து, வழிகாட்டிகள், உள்நாட்டு விமான டிக்கெட்டுகள் சுற்றுலாத் தளங்களுக்குச் செல்வதற்கான நுழைவுச் சீட்டுகள் போன்றவற்றை இணையம் மூலம் முன்பதிவு செய்து கொள்வதற்கு வசதியாக அமைந்த ஒற்றை முன்பதிவு மென்பொருள் அமைப்பொன்று நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சுற்றுலாத்துறை சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் தொழிலாளர்களை நிர்வகிக்கும் வகையில் அமைந்த தொழிற்சட்டங்களில் திருத்தங்கள்

  "சுற்றுலாத் துறை சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் தொழிலாளர்களை நிர்வகிக்கும் வகையில் அமைந்த தொழிற் சட்டங்களhனது தொழிலாளர்களுக்கு தொழில் பாதுகாப்பையும் வியாபார உரிமைகளையும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் திருத்தங்கள் செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வீட்டு மட்டத்திலும் சமூக மட்டத்திலும் சுற்றுலாத்துறையை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான விசேட செயல்த் திட்டங்கள்

  "வீட்டு மட்டத்திலும் சமூக மட்டத்திலும் சுற்றுலாத்துறையை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான விசேட செயல்த் திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சுற்றுலாத்துறை பொலிஸ் சேவைகளை அபிவிருத்தி செய்தல்

  "சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தகவல் வழங்கும் நியைங்களுக்கு அருகில் சுற்றுலாத்துறை பொலிஸ் சேவைகள் நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • ஆடைத் தொழிற்சாலைகளை விருத்தி செய்வதற்காக ஏறாவூரில் உள்ள காணிகளை ஒதுக்கீடு செய்தல்

  "ஆடைத் தொழிற்சாலை நகரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ஏறாவூர் பகுதியில் உள்ள காணிச் சீர்திருத்த ஆணைக் குழுவிற்குச் சொந்தமான 200 ஏக்கர் நிலத்தை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு இலங்கை முதலீட்டு சபையும் காணிச் சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவும் தயாரித்த திட்டங்கள் மிக விரைவில் நடைமுறைப்படுததப்படும் "

  more
  Progress-unknown.ta
 • வரி விதிப்பு முறையானது 2014 ஆம் ஆண்டு வரிவிதிப்பு முறைக்கு இணங்க மாற்றப்படும்

  "மூலப்பொருள் பயன்பாடு, பொருட்களை உற்பத்தி செய்தல் போன்ற பொருளாதார செயற்பாடுகள் மீது விதிக்கப்ட்டுள்ள நேரடி வரி மற்றும் மறைமுக வரியானது 300 வீதத்திலும் அதிகமாகக் காணப்பட்ட போதிலும் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள அரசாங்கம் இந்த வரிவிதிப்பு நடைமுறையினை 2014 ஆண்டு வரி விதிப்பு நடைமுறைகளை மீண்டும் உபயோகிப்பதன் விளைவாக பொருளாதார செயற்பாடுகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கள் மீது விதிக்கப்படும் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட 15% வரியினைக் குறைத்தல்

  "அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கள் மீது விதிக்கப்படும் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட 15% வரி குறைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கட்டிட நிர்மானப் பணிகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களுக்கு உதவுவதற்கு ஆலோசனைக் குழு ஒன்றை அமைத்தல்

  "கட்டிட நிர்மானப் பணிகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களுக்குத் தேவையான ஆலோசனை உதவிகளைப் பெற பொறியியளாளர்களையும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களையும் கொண்ட ஆலோசனைக் குழு அமைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கந்தளாய் சீனித் தொழிற்சாலையையும் ஏனைய சீனித் தொழிற்சாலைகளையும் மீண்டும் திறத்தல்

  "கந்தளாய் சீனித் தொழிற்சாலையையும் ஏனைய சீனித் தொழிற்சாலைகளையும் மீண்டும் திறப்பதற்கு உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • போக்குவரத்து அபராதங்களைச் செலுத்துவதற்கு டிஜிட்டல் மற்றும் மின்னணு கட்டண முறை

  "நாட்டுமக்கள் போக்குவரத்து அபராதங்களைச் செலுத்துவதற்கு டிஜிட்டல் மற்றும் மின்னணு கட்டண முறை ஒன்றினை நிறுவுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • புதிய மின்னியல் கொள்வனவு முறையை அறிமுகப்படுத்தல்

  "புதிய மின்னியல் கொள்வனவு முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு மற்றும் நிர்வாக மையங்களுடன் டிஜிட்டல் நகரங்களை நிறுவுதல்

  "நீர் மற்றும் மின்சார பயன்பாடுஇ போக்குவரத்து நெரிசல் அனர்த்தச் சூழ்நிலைகளுக்கு பதில் வழங்குதல் போன்றவற்றை நிவர்த்தி செய்யக் கூடிய வகையில் டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு மற்றும் நிர்வாக மையங்களுடன் டிஜிட்டல் நகரங்கள் நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 2025 ஆம் ஆண்டளவில் 3 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் ஏற்றுமதி வருமானத்தை ஈட்டுவதற்காக வணிக நடைமுறை சார்ந்த பணிகளையும் அறிவுச் செயல்முறை சார்ந்த பணிகளையும் வெளியாட்களிடம் ஒப்படைத்துப் பயன்பெறும் தொழில்களை வடிவமைத்தல்

  "2025 ஆம் ஆண்டளவில் 3 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் ஏற்றுமதி வருமானத்தை ஈட்டுவதற்காக வணிக நடைமுறை சார்ந்த பணிகளையும் அறிவுச் செயல்முறை சார்ந்த பணிகளையும் வெளியாட்களிடம் ஒப்படைத்துப் பயன்பெறும் வகையில் அமைந்த தொழில் வாய்ப்புக்கள் உருவாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தகவல் தொழில்நுட்ப pலையங்களையும் வணிக செயல்முறைப் பணியை வெளியாட்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையங்களையும் அமைத்தல் .

  "நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிலையங்களையும் வணிக செயல்முறைப் பணியை வெளியாட்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையங்களையும் அமைத்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மென்பொருள் பொறியாளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கான வழிவகைகள்

  "மென்பொருள் பொறியாளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கான வழிவகைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • விவசாயத்துறையை தொழில்மயமாக்கும் வளர்ச்சி மூலோபாயத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல்

  "விவசாயத்துறையை தொழில்மயமாக்கும் வளர்ச்சி மூலோபாயமொன்று நடைமுறைப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • C வடிவ பொருளாதார தாழ்வார அமைப்பை (பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட புவியியல் பகுதிக்குள் ஒருங்கிணைந்த வலையமைப்புக்கள்) அறிமுகப்படுத்துதல்

  "கொழும்பு துறைமுகம் மற்றும் கட்டூநாயக்க விமான நிலையம், அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் மற்றும் மத்தளைவிமான நிலையம், காங்சேந்துறை துறைமுகம் மற்றும் விமான நிலையத்தை ஒருங்கிணைத்து 'சி வடிவ பொருளாதார தாழ்வார அமைப்பு' (பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட புவியியல் பகுதிக்குள் ஒருங்கிணைந்த வலையமைப்புக்கள்).அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நான்கு பல பரிமாண வணிக நகரங்களை உருவாக்குதல்

  "கொழும்பு, அம்பாந்தோட்டை, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் திருகோணமலை நகரங்கள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச வலையமைப்பின் மையங்களை இணைக்கும் நான்கு பல பரிமாண வணிக நகரங்களாக உருவாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய நகரங்களை உருவாக்குதல்

  "கண்டி, அனுராதபுரம், கம்பகா, இரத்தினபுரி, காலி, பதுளை, மன்னார், மட்டக்களப்பு மற்றும் குருநாகலை நகரங்கள் தேசிய நகரங்களாக அபிவிருத்தி செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இணைக்கும் நகரங்களை உருவாக்குதல்

  "புத்தளம், நீர்கொழும்பு, பொத்துவில், தம்புல்லை. மாத்தறை , நுவரேலியா, மற்றும் புத்தளை நகரங்கள் இணைக்கும் நகரங்களாக அபிவிருத்தி செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தகவல் தொழில்நுட்பம், அறிவு மற்றும் சுற்றுலா சேவைகளைக் கொண்ட கூட்டு நகரங்ளை அபிவிருத்தி செய்தல்

  "தகவல் தொழில்நுட்பம், அறிவு மற்றும் சுற்றுலா சேவைகளைக் கொண்ட கூட்டு நகரங்ளை அபிவிருத்தி செய்வதோடு நான்கு பல பரிமாண வணிக நகரங்கள் மற்றும் தேசிய நகரங்களின் அபிவிருத்தியும் இடம்பெறுதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மெட்ரோ புகையிரத முறைமையை உருவாக்குதல்

  "துறைமுக நகரம் உட்பட கொழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள பெரிய நகரங்களுக்கு அருகில் உள்ள சிறிய நகரங்களை இணைப்பதற்கு மெட்ரோ புகையிரத முறைமை உருவாக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மிகுந்த திறமையான முறையில் நிர்வகிக்கப்பட்டு வரும் குப்பை முகாமைத்துவ முறைமை கழிவுநீர் மற்றும் திரவப் பொருள் முகாமைத்துவ முறைமை என்பவற்றை அறிமுகப்படுத்தல்

  "மிகுந்த திறமையான முறையில் நிர்வகிக்கப்பட்டு வரும் குப்பை முகாமைத்துவ முறைமை கழிவுநீர் மற்றும் திரவப் பொருள் முகாமைத்துவ முறைமை என்பவற்றை அறிமுகப்படுத்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வடக்கு மற்றும் இரத்தினபுரி அதிவேக நெடுஞ்சாலையைப் பூர்த்தி செய்தல்

  "வடக்கு மற்றும் இரத்தினபுரி அதிவேக நெடுஞ்சாலைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கண்டியை நுவரெலியாவுடன் இணைக்கும் நெடுஞ்சாலையை விரிவாக்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல்

  "கண்டியை நுவரெலியாவுடன் இணைக்கும் வகையில் 1000 அடி உயரத்தில் நிறுவப்படும் உயர்ந்த நெடுங்சாலையை அமைப்பது நடைமுறைச் சாத்தியமானதா என்பது குறித்தான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மற்றைய வாகனங்களைக் கடந்து செல்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ; பாதையின் பகுதிகளை இணைத்தல்

  "பெருமளவு வாகன நெரிசலுடன் கூடிய சிக்கல் மிக்க பகுதிகளாக அடையாளம் காணப்பட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க 3-5 கிலோ மீற்றர் இடைவெளியில் மற்றைய வாகனங்களைக் கடந்து செல்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ; பாதையின் பகுதிகளை இணைத்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சுற்றுச்சூழல் நட்பு பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்தல்

  "தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள பேருந்துகளை உபயோகிக்கும் அதேவேளை கொழும்பின் புதிய நகர எல்லைக்குள் போக்குவரத்து வசதிகளை வழங்குவதற்hகக சுற்றுச்சூழல் நட்பு பேருந்துகள் (மின்சாரத்தில் இயங்கும் பஸ்கள் மற்றும் ஹய்பிரிட் பஸ்கள்) அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 'பசுமைப் போக்குவரத்து' கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

  அரச மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து வழங்குநர்கள் மத்தியில்'பசுமைப் போக்குவரத்து' கோட்பாட்டை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் 'பசுமைப் போக்குவரத்து' கோட்பாடு முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்

  more
  Progress-unknown.ta
 • 'வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டு பிரயாணம் செய்யுங்கள்'முறையினை அறிமுகப்படுத்தல்

  "வாகன தரிப்பிடங்களில் வாகனங்களைத் தரித்துவிட்டு விரைவான போக்குவரத்து சேவைகளான புகையிரதம் போன்றவற்றை உபயோகிக்கும் 'வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டு பிரயாணம் செய்யுங்கள்'முறையினை அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கால்வாய்களை விருத்தி செய்தல்

  "தற்போதுள்ள கால்வாய்கள் போக்குவரத்துக்காக விருத்தி செய்யப்படுவதோடு 2013 ஆம் ஆண்டில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட புத்தளம் நீர்கொழும்பு கால்வாய் மற்றும் வெள்ளவத்தை முதல் பத்தரமுல்லை வரையான கால்வாய்களின் வலையமைப்பு ஆகியவையும் பன்முகப் போக்குவரத்து செயல் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • போக்குவரத்து சேவைகளுக்கு மின் டிக்கெட் முறையை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "போக்குவரத்து சேவையை வழங்கும் அனைத்து வாகனங்களிலும் உபயோகிக்க கூடிய மின் டிக்கெட் முறைமையையும் அத்துடன் தொடர்புடைய நடைமுறைகளையும் அறிமுகப்படுத்துவதோடு அரச மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து சேவைகளில் மின் டிக்கெட் முறைமையை நடைமுறைப்படுத்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நடைமுறையில் உள்ள வீதிப் போக்வரத்து சார்ந்த தவறுகளுக்கான அபராதங்களில் திருத்தங்கள்

  "பொதுமக்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தற்போதைய போக்குவரத்து அபராதங்களை மீள்பரிசீலனை செய்து திருத்தங்களைச் செய்வதன் மூலம் பஸ் இயக்குநர்களுக்கு அதிக வரி விதிக்கப்படமாட்டாது என்பதனை உறுதிப்படுத்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மின் புகையிரதப் பாதைகளை அறிமுகப்படுத்துதல்

  "கொழும்பு - பானத்துறை- வேயாங்கொடை, இறாகமை- கட்டுநாயக்கா - நீர்கொழும்பு மற்றும் மருதானை ஹோமாகமை புகையிரத பாதைகள் மின் புகையிரதப் பாதைகளாக மாற்றப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • புகையிரத போக்குவரத்திற்கு மின் டிக்கட் முறை

  "அனைத்து புகையிரத போக்குவரத்திற்கும் மின் டிக்கெட் முறையினை அறிமுகப்படுத்தலும் வழங்குதலும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கொழும்பு-கட்டுநாயக்க மற்றும் அம்பாந்தோட்டை - மத்தளை விமான மற்றும் கடல் துறைமுகங்களை வணிக மற்றும் பயணிகள் துறைமுகங்களாக அபிவிருத்தி செய்தல்

  "கொழும்பு-கட்டுநாயக்க மற்றும் அம்பாந்தோட்டை - மத்தளை விமான மற்றும் கடல் துறைமுகங்களை வணிக மற்றும் பயணிகள் துறைமுகங்களாக அபிவிருத்தி செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கிழக்கு விமான நிலைய முனைய அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்கு முன்னுரிமை வழங்குதல்

  "கிழக்கு விமான நிலைய முனைய அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்கு முன்னுரிமை வழங்குவதோடு கிழக்கு கொல்கலன் தரிப்பிட முனையத்திற்கும் தெற்காசிய நுழைவாயில் முனையத்திற்கும் இடையில் கப்பல் தரிப்பிடம் ஒன்றினை அமைப்பதன் சாத்தியம் குறித்தான ஆய்வும் நடத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மேற்கு கொள்கலன் தரிப்பிட முனையத்தை அபிவிருத்தி செய்தல்

  "மேற்கு கொள்கலன் தரிப்பிட முனையம் அபிவிருத்தி செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கொள்கலன் தரிப்பிடங்களின் வலையமைப்பொன்றை காலியில் உருவாக்குதல்

  "பேலியகொடை, வேயாங்கொடை மற்றும் இரத்மலானையில் கொள்கலன் தரிப்பிடங்களின் வலையமைப்பை உருவாக்குதல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை அபிவிருத்தி செய்தல்

  "சர்வதேச, தொழில்த் துறை சார்ந்த சேவைத் துறைமுகமாகவும்

  உள்ளூர் வியாபாரங்களுக்கு கப்பல் பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பார்த்தல் போன்ற சேவைகளை வழங்குவதற்கான வசதிகளுடன் கூடிய துறைமுகமாக அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை அபிவிருத்தி செய்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • காலி, காங்கேசசந்துரை மற்றும் திருகோணமலை துறைமுகங்களை அபிவிருத்தி செய்தல்

  "ஒவ்வொரு பிராந்தியத்தினதும் தேவைகளுக்கு ஏற்பவும் தேசிய பொருளாதார தாழ்வாரங்களின் (பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட புவியியல் பகுதிக்குள் ஒருங்கிணைந்த வலையமைப்புக்கள்) தேவைகளுக்கு ஏற்பவும் காலிஇ கhங்கேசந்சந்துரை மற்றும் திருகோணமலை துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • இரண்டாவது விமான ஓடு பாதையினையும் பயணிகள் முனையத்தையும் உருவாக்குதல்

  "இரண்டாவது விமான ஓடு பாதையினையும் பயணிகள் முனையத்தையும் உருவாக்குவதோடு உள்நாட்டு விமான சேவைகளை வழங்குவதற்கு வசதியான முறையில் உள்நாட்டு விமானப் பயணிகள் முனையம் ஒன்றும் புதிதாக நிறுவப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • மத்தளை விமான நிலையத்தின் வசதிகளை தரம் உயர்த்துதல்

  "விமானம் ஓடு பாதையில் செல்லும் போது அல்லது நகரும் போது விமான உந்து வண்டி ஒன்று செல்லக் கூடிய பதையொன்றை அமைத்தல் மற்றும் சரக்கு ஏற்றி இறக்கும் முனையம் ஒன்றை உருவாக்குதல் என்பவற்றுடன் மத்தளை விமான நிலையத்தின் வசதிகள் தரம் உயர்த்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • கொலன்னாவை எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை நவீன மயப்படுத்துதல்

  "கொலன்னாவை எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் நவீன மயப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • திருகோணமலையில் உள்ள எண்ணெய் தாங்கிகளை புனரமைத்தல்

  "திருகோணமலையில் உள்ள எண்ணெய் தாங்கிகள் மீள் கட்டமைக்கப்பட்டு அபிவிருத்தி செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • பிரதான மின் நிலையங்களுக்கு இடையில் உயர் மின்னழுத்தத்துடன் கூடிய மின் இணைப்புகளின் பிணையத்திற்கு 230 மெகாவாட் மின்சாரத்தைச் சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்

  "2020 ஆம் ஆண்டில் பிரோட் லேன்ட் நீர்மின நிலையம்,

  2021 ஆம் ஆண்டடளவில் உமா ஓயா, 2023 ஆம் ஆண்டளவில் மொரகொல்லை, 2024 ஆம் ஆண்டளவில் தலாபிட்டிகளை மற்றும் சீதாவக்கை மின் நிலையங்களை நிறுவுவதன் மூலம் பிரதான மின் நிலையங்களுக்கு இடையில் உயர் மின்னழுத்தத்துடன் கூடிய மின் இணைப்புகளின் பிணையத்திற்கு 230 மெகாவாட் மின்சாரத்தைச் சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • களனி திஸ்ச நீர் மின் நிலையத்தை இயற்கை எரிவாயு விசையாழியாக மாற்றுதல்

  "களனி திஸ்ச நீர் மின் நிலையத்தை இயற்கை எரிவாயு விசையாழியாக மாற்றுவதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • எரிபொருளால் இயங்கும் மின் ஆலைகளை இயற்கை எரிவாயு விசையாழி ஆலைகளாக மாற்றுதல்

  "கொழும்பைச் சுற்றி உள்ள மின் ஆலைகளில் எரிபொருளால் இயங்கும் மின் ஆலைகள் 2020 ஆம் ஆண்டுக்குள் இயற்கை எரிவாயு விசையாளியினால் இயங்கும் ஆலைகளாக மாற்றப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அனைத்து மின் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்தும் அதிகபட்ச பயன்பாட்டை உறுதிசெய்ய ஸ்மார்ட் புசனை (Smart Grid) முறை

  "அனைத்து மின் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்தும் அதிகபட்ச பயன்பாட்டை உறுதிசெய்ய ஸ்மார்ட் கிரிட் முறை அபிவிருத்தி செய்யப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நாட்டில் உள்ள புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்களில் இருந்து பெறக் கூடிய சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தல்

  "ஒவ்வொரு நகரத்திலும் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளைப் பயன்படுத்தி சாமர்த்தியமான முறையில் மின்சக்தி போன்ற சக்திகளை உற்பத்தி செய்யும் புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சக்தி வளங்களானது சாமர்த்தியமான முறையில் பயன்படுத்தப்படுவதனை உறுதி செய்வதற்கான புதிய சட்டம்

  "கட்டிட நிர்மானப் பணிகளின் போது சக்தி வளங்களானது சாமர்த்தியமான முறையில் பயன்படுத்தப்படுவதனை உறுதி செய்வதற்கான புதிய கொள்கைகள் மற்றும் சட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நீர் வளங்கள் மாசடையாமல் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி மக்களுக்குக் கற்பிக்கும் பிரச்சாரங்கள்

  "ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்கள், நீர்த் தொட்டிகள் போன்றவற்றை அசுத்தமாக்காமலும் மாசடையாமலும் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி அறிவூட்டுவதற்கான பிரச்சாரங்களை ஆரம்பித்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • வெள்ள கட்டுப்பாட்டு பொறிமுறையை செயற்படுத்துவதற்கான ஒரு குழு

  "வெள்ளப் பெருக்கைத் தடுத்து நிறுத்துதல், வெள்ளப் பெருக்கு குறித்தான முன்னறிவிப்புக்களை வழங்குதல் போன்ற முறைமைகளையும் நீரைச் சேமித்து வைத்தலும் வடிகால்கள், கால்வாய் அமைப்புக்கள் போன்றவற்றின் மூலம் வறண்ட பகுதிகளுக்கு நீரைப் பாய்ச்சுதல் போன்றவற்றைச் செய்யக் கூடிய ஆற்றலுடன் கூடிய நிபுணர்கள் அடங்கிய குழு ஒன்று அமைக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அனர்த்த முகாமைத்துவ சட்டத்தில் திருத்தங்களைக் கொண்டு வருதல்

  "அனர்த்த முகாமைத்துவ சட்டத்தில் திருத்தங்களைக் கொண்டு வரப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • அனர்த்த முகாமைத்துவ அதிகாரசபையை நிறுவன மயப்படுத்தல்

  "அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தையும, தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தையும் ஒன்றிணைப்பதோடு, தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு தேவையான வசதிகளையும் சட்ட ரீதியான அதிகாரத்தையும் வழங்குவதோடு, அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் கீழ் துரிதமாகவும் பொறுப்புடனும் செயற்படக் கூடிய வகையில் அனர்த்த முகாமைத்துவ அதிகாரசபையானது நிறுவனமயப்படுத்தப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • 'தேசிய அனர்த்த தரவுத்தமொன்றை ' அறிமுகப்படுத்துதல்

  "அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப்படுவதற்கு முன்னரான எச்சரிக்கைகளை வழங்குவதற்கும், தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கும் உதவக் கூடிய வகையில் அனர்த்தங்களால் பாதிப்பிற்குட்பட்டதும் பாதிப்பிற்குட்படக் கூடியதுமான பிரதேசங்கள், மக்கள், சொத்துக்கள். வியாபாரங்கள் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் என்பவற்றைப் பற்றிய தரவுகளை உள்ளடக்கிய தேசிய அனர்த்த தரவுத் தளமொன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நிரந்தர பராமரிப்பு நிலைய முறைமையினை ' ஆரம்பித்தல்

  "இயற்கை அனர்த்தங்களால் அடிக்கடி பாதிக்கப்படும் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை எளிதாக்குவதற்கும் குறைப்பதற்கும் ஏற்ற நிரந்தர பராமரிப்பு நிலைய முறைமையினை ' ஆரம்பித்தல்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • நடைமுறையில் உள்ள சுற்றாடல் சார்ந்த கொள்கைகள் மற்றும் விதிகள் புதுப்பிக்கப்படும்

  "நடைமுறையில் உள்ள சுற்றாடல் சார்ந்த கொள்கைகள் மற்றும் விதிகள் புதுப்பிக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய இயற்பியல் திட்டத்தை மீண்டும் செயற்படுத்தல்

  "தேசிய இயற்பியல் திட்டத்தை மீண்டும் செயற்படுத்துவதற்பத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • சதுப்பு நிலங்கள் மனித தாக்கத்திற்கு உட்படுவதனைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள்

  "சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் சதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் புவி வெப்பமடைதல், கடல் அமில மயமாக்கப்படுதல் போன்ற மனித தாக்கங்களுக்கு உட்படுவதனைக் கட்டுப்படுத்தவும் அவற்றைப் பாதுகாக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta
 • தேசிய வனப்பகுதியை 30 வீதத்தினால் அதிகரித்தல்

  "தேசிய வனப்பகுதியை 30 வீதத்தினால் அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு உயிரோட்டமுள்ள நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்"

  more
  Progress-unknown.ta

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.