සිංහල தமிழ் English

Blog / Analysis

Medium_rti-logo-gavel

4 months ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Right to Information Discourse and Compliance in Sri Lanka

The report Right to Information: Discourse and Compliance in Sri Lanka was compiled in collaboration between Verité Research and Democracy R...

Medium_capture

5 months ago by Research Team under Analysis

Does the Disqualification of Candidates Invalidate Nomination Papers?

The recent Court of Appeal judgment on SLFP MP Geetha Kumarasinghe's disqualification from Parliament due to her dual citizenship has sparked ...

Medium_1

10 months ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Maithrimeter: measuring progress on the 100 day programme, 700 days later

        Maithripala Sirisena was sworn in as the 6th Executive President of Sri Lanka on 9th January 2015. President Siri...

Manthri.lk.270x220

11 months ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Today the ‘Budget Speech’ is being presented in parliament: 5 things you should know

The Appropriation Bill presented to parliament each financial year is what we commonly refer to as the budget. This Bill is more significant than...

Medium_untitled

12 months ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Central Bank’s 30 year Bond Debacle: What is the “Loss”?

Committee On Public Enterprises (COPE) presented its report on the controversial Central Bank bond issue on 28th October 2016. In&nb...

Medium_parliement

about 1 year ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

The Speaker: Guardian of Parliamentary Integrity

    The appointment of the Speaker is the inaugural task undertaken by a new parliament. Following his/her appointment to the position ...

Medium_new

over 1 year ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

නව මැතිවරණ ක්‍ර‍මය: අපි කොයි මග ගමන් කළ යුතු ද?

2015 වර්ෂය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ දේශපාලන වෙනස්කම් මාලාව හා සමගාමීව නැගී ආ දේශපාලනික කථිකාව නව්‍ය යෝජනා හා අදහස් ගණනාවක් සමාජගත කරන්නට පසු...

Medium_674002-quality-1392834979-877-640x480

over 1 year ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Are The Rights Of Persons With Disabilities Being Adequately Protected In Sri Lanka?

  The United Nation’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) entered into force on 3 May 2008. The convention is ...

Medium_pic

over 1 year ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Five reasons Bottom Trawling should be Banned in Sri Lanka

Mechanized bottom trawling is designed to catch large quantities of marine life by dragging weighted nets along the ocean floor. A special license ...