සිංහල தமிழ் English

Blog / Analysis

Manthri.lk.270x220

1 day ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

ප්‍ර‍මාණවත් ල‍ෙස ජනතාවට විවෘත නොවූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවල ක්‍රියාකාරීත්වය

රටක නීති සම්පාදන ක්‍රියාවලියට දායක වීමට අමතරව, රට‍ෙහි එදින‍ෙදා උද්ගතවන අර්බුද සඳහා පිළියම් ස‍ෙවීම ත්, ආණ්ඩුවේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම...

Medium_mace2b

2 days ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

පාර්ලිමේන්තුවේ රාජකීය නිලධාරියා - වේත්‍රධාරියා

මූලාසනයේ නියෝග පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ ක්‍රියාවට නංවන නිලධාරී මඩුල්ලේ එකම රාජකීය නිල තනතුර වේත්‍ර‍ධාරී ධුරයයි. මුල් කාලීනව සෙංකෝල...

Medium_capture

about 1 month ago by Research Team under Analysis

Does the Disqualification of Candidates Invalidate Nomination Papers?

The recent Court of Appeal judgment on SLFP MP Geetha Kumarasinghe's disqualification from Parliament due to her dual citizenship has sparked ...

Medium_112

4 months ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Least Active MPs in Parliament

Medium_1

6 months ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Maithrimeter: measuring progress on the 100 day programme, 700 days later

        Maithripala Sirisena was sworn in as the 6th Executive President of Sri Lanka on 9th January 2015. President Siri...

Manthri.lk.270x220

7 months ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Today the ‘Budget Speech’ is being presented in parliament: 5 things you should know

The Appropriation Bill presented to parliament each financial year is what we commonly refer to as the budget. This Bill is more significant than...

Medium_untitled

8 months ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Central Bank’s 30 year Bond Debacle: What is the “Loss”?

Committee On Public Enterprises (COPE) presented its report on the controversial Central Bank bond issue on 28th October 2016. In&nb...

Medium_parliement

10 months ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

The Speaker: Guardian of Parliamentary Integrity

    The appointment of the Speaker is the inaugural task undertaken by a new parliament. Following his/her appointment to the position ...

Medium_new

about 1 year ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

නව මැතිවරණ ක්‍ර‍මය: අපි කොයි මග ගමන් කළ යුතු ද?

2015 වර්ෂය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ දේශපාලන වෙනස්කම් මාලාව හා සමගාමීව නැගී ආ දේශපාලනික කථිකාව නව්‍ය යෝජනා හා අදහස් ගණනාවක් සමාජගත කරන්නට පසු...