සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_untitled

1 day ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

THE CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF PARLIAMENT

Medium_lanka

3 days ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Name list of Members of Parliament who supported the motion of no-confidence presented to Parliament on the 14th of November 2018.

  මෙය 2018.11.14 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ විස්වාසභංග යෝජනාවට එකඟව අත්සන් තැබූ නිවැරදි නාම ලේඛනය වේ. The above exhibits ...

Medium_o

5 days ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

කථානායකවරයා විසින් 2018.10.28 වැනි දින සිට යොමුකරන ලද ලිපි එකතුව

2018.10.28 දින ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත්කළ ලිපිය     2018.10.30 දින ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත්කළ ලිපිය      &nb...

Medium_lanka

8 days ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

පිල් මාරු කරන්නන්ගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි කළ හැක

  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමටත් ඒ හරහා ඔවුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අහිමි කිරීමටත් ශ්‍රී ලංක...

Medium_english

9 days ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Did your MPs attend Parliament on October ?

Medium_english

19 days ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Most Active MPs in September 2018

Medium_2

22 days ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Most Active MP and Least Active MP in the Nuwara Eliya district

Medium_english

23 days ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Parliament Summary in September 2018

Medium_

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.