සිංහල தமிழ் English

Blog

Manthri.lk.270x220

1 day ago by Research Team under Analysis

Does the Disqualification of Candidates Invalidate Nomination Papers?

The recent Court of Appeal judgment on SLFP MP Geetha Kumarasinghe's disqualification from Parliament due to her dual citizenship has sparked ...

Manthri.lk.270x220

5 days ago by Manthri.lk- Research Team under Analysis

The Most Discussed Topics in March

Manthri.lk.270x220

5 days ago by Manthri.lk- Research Team under Analysis

The Most Active MPs in March

Medium_psd-1adcfac928ea205baa1f0dec2ee5ef96

15 days ago by Research Team under Analysis

නුසුදුස්සන් පිළිබඳ වගකීම කාට ද...?

ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වැනි සංශෝධනය බලාත්මක වීමෙන් පසුව, වෙනත් රටක පුරවැසිභාවය හිමි අයෙකුට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට ඉදිරිපත්ව මන්ත්&...

Manthri.lk.270x220

21 days ago by Manthri.lk- Research Team under Infographics

International Workers' Day

Manthri.lk.270x220

about 1 month ago by Manthri.lk- Research Team under Infographics

Most Active MPs in February

Medium_english

about 1 month ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

The Most Discussed Topics in February

Medium_mps-eng

about 1 month ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Highest MP engagement in parliament for water supply and drainage

Medium_fp88dw

about 1 month ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Most Discussed Topics in Parliament - January 2017