සිංහල தமிழ் English

Blog

Manthri.lk.270x220

1 day ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

ප්‍ර‍මාණවත් ල‍ෙස ජනතාවට විවෘත නොවූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවල ක්‍රියාකාරීත්වය

රටක නීති සම්පාදන ක්‍රියාවලියට දායක වීමට අමතරව, රට‍ෙහි එදින‍ෙදා උද්ගතවන අර්බුද සඳහා පිළියම් ස‍ෙවීම ත්, ආණ්ඩුවේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම...

Medium_mace2b

2 days ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

පාර්ලිමේන්තුවේ රාජකීය නිලධාරියා - වේත්‍රධාරියා

මූලාසනයේ නියෝග පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ ක්‍රියාවට නංවන නිලධාරී මඩුල්ලේ එකම රාජකීය නිල තනතුර වේත්‍ර‍ධාරී ධුරයයි. මුල් කාලීනව සෙංකෝල...

Medium_environment-sin-q1-2017-02copy

18 days ago by Manthri.lk- Research Team under Infographics

World Environment Day

Medium_17

22 days ago by Manthri under Infographics

Most Active MPs in April

Medium_17

25 days ago by Manthri.lk- Research Team under Infographics

The Most Discussed Topics in April

Medium_capture

about 1 month ago by Research Team under Analysis

Does the Disqualification of Candidates Invalidate Nomination Papers?

The recent Court of Appeal judgment on SLFP MP Geetha Kumarasinghe's disqualification from Parliament due to her dual citizenship has sparked ...

Medium_17

about 1 month ago by Manthri.lk- Research Team under Infographics

The Most Discussed Topics in March

Medium_17

about 1 month ago by Manthri.lk- Research Team under Infographics

The Most Active MPs in March

Medium_english

about 1 month ago by Manthri.lk- Research Team under Infographics

International Workers' Day