සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_custom
Medium_custom
Medium_custom
Manthri.lk.270x220

16 days ago by Manthri.lk - Research team under විශ්ලේෂණ

Parliament Today (February 06, 2019)

කොළඹ ව්‍යාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත් -  කාරක සභාව   ශ්‍රී ලංකා වාණිජ සමථ මධ්‍යස්ථානය (...

Medium_custom

23 days ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

2018 ‌

Medium_3
Medium_custom
Medium_8

about 1 month ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

Four years after the 100-day plan – where do the promises stand?

  “Maithrimeter: Tracking progress, 100 days and beyond” is a promise tracker maintained by Verité Research’s pionee...

Medium_eng

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.