සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_custom

5 days ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

Quorum

Medium_1
Medium_english
Medium_3

12 days ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

පාර්ලිමේන්තු ස්වාධීනත්වයේ උත්තරීතර ආරක්ෂකයා ගරු කතානායකතුමා

             අභිනව පාර්ලිමේන්තුවක පළමු කාර්යය වන්නේ නව කතානායකවරයෙකු පත් කර ගැනීමයි. ව්‍යවස්...

Medium_speaker
Medium_15
Medium_2
Medium_custom
Medium_6

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.