සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

පාර්ලිමේන්තුව ගැන ඔබේ දැනුමින් තරඟ කරන්න

step 1

1. 8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇති මන්ත්‍රීවරයා කවුද?

step 2

2. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාව කොපමනද?

step 3

3. 8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් සංහිඳියාව සහ නැවත පදිංචි කිරීම පිළිබඳව වැඩිම වශයෙන් කථාකර ඇති මන්ත්‍රීවරයා කවුද?

step 4

4. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහලින්ම සිටින මන්ත්‍රීවරයා කවුද?

step 5

5. වයස අවුරුදු 50-70 අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කී දෙනෙක් සිටීද?

Quiz-icon-v2

ඔබේ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරු ගැන දැනගන්න අදාළ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න

ජාතික ලැයිස්තුව මෙතැනින් බලන්න

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.