සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

கடைசி பாராளுமன்றம் பற்றி எவ்வளவு அறிந்து வைத்துள்ளீர்கள்?

step 1

1. Who is the most  participated  MP for the topic of Economy & Finance

step 2

2. Who is at the Bottom  of NuwaraEliya   district rankings ? 

step 3

3. Who is the most  participated  MP for the topic of Rights & Representation

step 4

4. Who is the party Secratary of United National Party

step 5

5. From SLFP MPs of Puttalam district who is ranked first?

Quiz-icon-v2

உங்கள் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள மாவட்டத்தைத் தெரிவு செய்யுங்கள்

தேசிய பட்டியலைப் பார்வையிட
Election 2020

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.