සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardhana

பந்துல குணவர்தன

அமைச்சர் - வர்த்தக

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

112199500 gunawardane_b@parliament.lk

சுருக்கம்

#10

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

86

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 117
278-9 (2020-10-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 117
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 121
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
278-7 (2020-10-08) Question by Private Notice – Response Page 37
278-7 (2020-10-08) Written Question- Response Page 16

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112199500
Email: gunawardane_b@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.