සිංහල தமிழ் English
Medium_muthuhettigama-1b38c9b82cb0392de8f89e75bb710484

நிஷாந்த முதுஹெட்டிகமகே

பிரதி அமைச்சர் - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை அலுவல்கள்

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, காலி மாவட்டம்

0912248665/ 0912248664

சுருக்கம்

#203

மொத்த தரவரிசை

#69

கட்சி தரவரிசை

16

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
257-15 (2017-12-06) Petitions
Page 5
257-10 (2017-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
257-10 (2017-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
252-12 (2017-06-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
252-12 (2017-06-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
252-12 (2017-06-21) Written Question- Response Page 28
252-12 (2017-06-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
249-10 (2016-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
249-8 (2016-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-01-31
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Udugama Maha Vidyalaya, Galle
School 2: Mahinada College, Galle
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0912248665/ 0912248664
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.