සිංහල தமிழ் English
Medium_piyadasa-747c87326a65aee82ae3bcd5bace8ca1

கே.கே. பியதாஸ

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, நுவரெலியா மாவட்டம்

812352798 / 777305890

சுருக்கம்

#133

மொத்த தரவரிசை

#58

கட்சி தரவரிசை

75

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-14 (2018-10-26) Written Question Page 16
263-14 (2018-10-26) Written Question Page 21
263-13 (2018-10-25) Written Question Page 15
263-13 (2018-10-25) Written Question Page 12
263-12 (2018-10-12) Written Question Page 24
263-12 (2018-10-12) Written Question Page 23
263-8 (2018-09-21) Written Question Page 18
263-8 (2018-09-21) Written Question Page 16
263-8 (2018-09-21) Written Question Page 19
263-6 (2018-09-19) Oral Contribution Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-03-29
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Matara, Didenipotha Maha Vidyalaya
School 2: Deyandara National School, Matara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 812352798 / 777305890
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.