සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando-c1b3b931912e327a0fe3b2276a8ac496

ஜோன்ஸ்டன் பர்னாந்து

அமைச்சர் - Roads and Highways,Ports and Shipping

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

0372236608/0372229729

சுருக்கம்

#223

மொத்த தரவரிசை

#81

கட்சி தரவரிசை

11

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 54
271-2 (2019-04-24) Expunged Statement
Page 76
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
270-9 (2019-03-23) Expunged Statement
Page 61
270-9 (2019-03-23) Expunged Statement
Page 61
270-9 (2019-03-23) Expunged Statement
Page 61
270-9 (2019-03-23) Expunged Statement
Page 61
270-9 (2019-03-23) Expunged Statement
Page 61
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
263-2 (2018-09-05) Written Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-05-12
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father (Mayor)/ Son - Johan F(PC)
கல்வி
School: St. Anne's College, Kurunegala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0372236608/0372229729
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.