සිංහල தமிழ் English

Blog / Infographics

Medium_custom

8 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Extracts from the Hansard Report of November 15th, 2018

Medium_custom
Medium_untitled

8 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

THE CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF PARLIAMENT

Medium_lanka

8 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Name list of Members of Parliament who supported the motion of no-confidence presented to Parliament on the 14th of November 2018.

  මෙය 2018.11.14 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ විස්වාසභංග යෝජනාවට එකඟව අත්සන් තැබූ නිවැරදි නාම ලේඛනය වේ. The above exhibits ...

Medium_o

8 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

කථානායකවරයා විසින් 2018.10.28 වැනි දින සිට යොමුකරන ලද ලිපි එකතුව

2018.10.28 දින ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත්කළ ලිපිය     2018.10.30 දින ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත්කළ ලිපිය      &nb...

Medium_english

9 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Did your MPs attend Parliament on October ?

Medium_english

9 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Most Active MPs in September 2018

Medium_2

9 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Most Active MP and Least Active MP in the Nuwara Eliya district

Medium_english

9 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Parliament Summary in September 2018

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.