සිංහල தமிழ் English
Ranaweera-5a66d93003d73f4c3d11894527659be8

பிரசன்ன ரணவீர

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

கம்பஹா மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 112395

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Sri Lanka Podujana Peramuna

கம்பஹா மாவட்டங்கள்

#172

மொத்த தரவரிசை

#16

மாவட்ட தரவரிசை

72%

பாராளுமன்ற வரவு

#103

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#12

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி
  • ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம்

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 1
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 0
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 26
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 5
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 18
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 9
மனுக்கள் 2
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 30
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.