සිංහල தமிழ் English
Industry

Trade & Industry

Data collection on this topic is supported by

Copy1

SUMMARY

83

Times

The topic was discussed in the parliament

12

MPs

Number Of Politicians

Description

Trade & Industry includes below mentioned.

Trade
International Trade
Trade
Domestic Trade & Industry
Enterprises
Public Enterprises
Tourism
Tourism
Affairs
Consumer Affairs

TOPIC PARTICIPANTS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.