සිංහල தமிழ் English
Medium_wakkumbura-f8ce88f30a3c0642fa14227b1fc1c503

ஜனக வக்கும்புர

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0452230497/0452225968

சுருக்கம்

#126

மொத்த தரவரிசை

#33

கட்சி தரவரிசை

45

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 96
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 35
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
261-7 (2018-06-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
261-7 (2018-06-22) Oral Contribution Page 45
260-7 (2018-05-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
260-7 (2018-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
260-6 (2018-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
259-11 (2018-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-12-15
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: St.Alloscious Collage,Ratnapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0452230497/0452225968
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.