සිංහල தமிழ் English
Medium_senaratne-444a7442dc8a98aa4c3ff45bd70d8e33

Rajitha Senaratne

Minister - Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

Democratic National Movement (DNM) - UNFGG, from the Kalutara district

342229795 drrajsenaratne@hotmail.com

SUMMARY

#26

Overall Rank

#1

Party Rank

322

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 137
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 139
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 134
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 135
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 136
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 137
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 139
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 134
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 135
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 137

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1950-05-29
Gender: male
Education
School: Nalanda College,Colombo
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate: University of Peradeniya,MBBS
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 Democratic National Movement (DNM), UNFGG,
Contact
Telephone: 342229795
Email: drrajsenaratne@hotmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.