සිංහල தமிழ் English
Medium_rajakaruna

ஹர்ஷண ராஜகருணா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கம்பஹா மாவட்டம்

332267081 harshana_r@parliament.lk

சுருக்கம்

#66

மொத்த தரவரிசை

#19

கட்சி தரவரிசை

13

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
278-9 (2020-10-20) Oral Contribution Page 114
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 31
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 32
278-5 (2020-10-06) Petitions
Page 7
278-5 (2020-10-06) Petitions
Page 7
278-5 (2020-10-06) Petitions
Page 7
278-1 (2020-09-22) Oral Contribution Page 114
278-1 (2020-09-22) Point of Order - Other
Page 112

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-02-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 332267081
Email: harshana_r@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.