සිංහල தமிழ் English
Weerawansha-d4f48aa47e488d58eca0951c8d3ae747

விமல் வீரவங்ச

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

கொழும்பு மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 313801

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Sri Lanka Podujana Peramuna

கொழும்பு மாவட்டங்கள்

#36

மொத்த தரவரிசை

#10

மாவட்ட தரவரிசை

50%

பாராளுமன்ற வரவு

#516

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#15

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம்
  • நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 20
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 2
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 52
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 112
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 71
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 26
மனுக்கள் 0
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 91
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.