සිංහල தமிழ் English
Education

கல்வி

SUMMARY

453

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

84

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

கல்வி includes below mentioned.

Schools
பாடசாலை
University
பல்கலைக்கழகம்
Vocational
தொழிற்கல்வி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution - Core Statements Page 11
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.