සිංහල தமிழ் English
Lokuge-915521e458262dbae565281fba2e22dd

ගාමිණි ලොකුගේ

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 58527

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක

#105

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#16

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

79%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#113

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#12

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • කම්කරු හා රැකියා

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 2
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 37
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 6
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 0
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 7
මහජන පෙත්සම් 23
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 17
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.